Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Förhandsvisning av delar av nya LiU-webben

Arbetet med den nya webbplatsen har nu kommit så långt att vi kan visa upp hur några institutioner i en pilotgrupp valt att presentera forskning och medarbetare. Det gör vi genom att beskriva ett antal case som visar hur materialet på ett genomtänkt sätt är sammanlänkat. I övrigt är webbplatsen ofullständig när det kommer till innehåll och layout och den tekniska plattformen är under utveckling. Observera att vi i nuläget inte kan visa upp utbildningssidor, då vi väntar på integrationen med Bilda.


Den nya LiU-webben målgruppsanpassas och byggs i första hand för personer utanför LiU som söker information om vår verksamhet. Det får konsekvenser för hur vi hanterar intern kommunikation för medarbetare och studenter. I ett längre perspektiv finns det behov av ett nytt intranät och en ny studentwebb.

Fyra olika case

Förhandsvisningen utgår f.n. från fyra olika case och dessa illustrerar hur viktigt syfte, mål och målgrupp är för att skapa innehåll på nya LiU-webben. Det kommer ges möjligheter att ta del av ytterligare innehåll framöver.

En del funktionalitet som kopplingar till DIVA och Bilda är inte färdigutvecklade än och har tillfälligt ersatts med bilder.

På den här sidan kan du läsa case-beskrivningar kring hur dessa är tänkta:

  1. Läs först igenom case-beskrivningen och följ sedan länken som tar dig till en startpunkt.
  2. Väl där kan du gå vidare till annat innehåll som är relaterat, t.ex. andra forskningsprojekt och medarbetare.
  3. OBS! Övrig navigation som taggar och länkar samt sökfunktion är inte aktiverat.
  4. Det går ej byta språkversion.

Måste vara uppkopplad mot LiU:s nätverk

Förhandsvisningen är riktad mot medarbetare inom LiU och därför behöver du vara uppkopplad mot LiU:s nätverk för att kunna ta del av materialet.

Synpunkter?

Vill du lämna synpunkter på det som presenteras kan du mejla webmaster@liu.se.

Case 1

The School Bullying Research Group – forskargrupp

Mobbning

Målgrupp: Forskare inom mobbningsforskning utanför Sverige

Syfte: Internationella samarbeten skapar ytterligare möjligheter att förstå de processer som ligger bakom mobbning i skolan.

Mål: Öka antalet forskarsamarbeten internationellt

Webbmål: Fler kontakter tas med forskningsledaren genom formulär på sidan.
 

Forskargruppen vill öka sina internationella samarbeten och därför byggdes den engelska versionen av sidan upp utifrån nyckelorden Bullying, Aggression, Bystander och Moral disengagement. Som enskilda ord är det svårt att komma högt i Googles sökresultat men med söktermer som exempelvis Bullying research, eller ännu bättre termer som dessutom är namnet på de forskningsprojekt gruppen bedriver exempelvis ”Bullying and morality” ökar möjligheterna. Väl inne på forskargruppens sida presenteras tydligt kopplingar mellan forskare, forskargrupper och projekt. Det ska vara enkelt att ta del av publikationer.

Länk till The School Bullying Research Group (fungerar ej längre)


Case 2

Linnécentrum HEAD (centrum och forskningsverksamhet)

HEAD

Målgrupp: Personer med hörselnedsättning och deras anhöriga

Syfte: Lyfta fram forskningen på ett sätt så att ”vanliga” människor förstår den

Mål: Förbättra hälsan för människor med hörselnedsättning och underlätta deras kommunikation med andra i vardagen.

Webbmål: Besökstid på sidorna och antal filmvisningar: "Vi hör med örat, men lyssnar och förstår med hjärnan.
 

Linnécentrum HEAD vill med sin forskning förbättra hälsan hos människor med hörselnedsättning och underlätta deras kommunikation med andra i vardagen. Därför lyfts forskningens resultat tidigt på sidorna. Texterna är populärvetenskapligt skrivna och filmen är viktig för att den tydligt presenterar och ger en bakgrund till hur angelägen den här forskningen är ur ett folkhälsoperspektiv.

 


Case 3

David Bastviken – medarbetarpresentation

Kranvatten

Målgrupp: Beslutsfattare och forskarkollegor inom området. Media är en viktig kanal för att nå dessa grupper.

Syfte: Generera och sprida kunskap kring miljöförändringar t.ex. genom att nå ut till beslutsfattare och allmänhet via media.

Mål: Genom spridande av forskningsresultatet påverka beslutsfattare och andra samhällsaktörer.

Webbmål: Spridning i sociala medier. Mäta antalet inlänkar till sidorna.
Övriga mätpunkter: Antal införanden i media.

Davids svenska medarbetarsida riktar sig primärt till media men även till forskarkollegor och andra som kan vara intresserade av hans forskning. Sidan är uppbyggd för att fånga ett intresse tidigt och sedan ge en fördjupande information kring exempelvis forskningsprojekt. Sidan synliggör många av de verksamhetsmässiga kopplingar som finns inom Davids forskning.

Länk till David Bastviken (fungerar ej längre)


Case 4

Jan Sandqvist – medarbetarpresentation

Bedömningsinstrument

Målgrupp: Forskarkollegor inom samma område, arbetsterapeuter och rehabiliteringsaktörer.

Syfte: Utöka samverkan med forskare inom samma område respektive det omgivande samhället. Visa samhällsnyttan med forskningen.

Mål: Få fler samarbetspartners samt intressera fler för bedömningsinstrumenten och att gå kurs inom området.

Webbmål: Förfrågan om föreläsningsuppdrag, intresseanmälan för mer information om bedömningsinstrumenten, tid för besök.

Jan forskar på området arbetslivsinriktad rehabilitering, med särskilt fokus på bedömning av arbetsförmåga. Bland de målgrupper som han riktar sig mot finns t.ex. tjänstemän vid Försäkringskassa, kommuner och regioner. De besöker sidan för att ta del av forskningen och konkret information om utvecklingen av olika typer av bedömningsinstrument. Jan samarbetar mycket med Elin Ekbladh och innehållet visar den naturliga kopplingen mellan dem och olika projekt.

Länk till Jan Sandqvist (fungerar ej längre)


Page manager: sussanne.larsson@liu.se
Last updated: 2018-08-07