Göm menyn

Nyheter i ISP-systemet oktober 2022

Information om vad som har åtgärdats och driftsatts för ISP-systemet. Driftsättning onsdag 26 oktober. Välkommen att höra av dig till eisp@liu.se om du har frågor kring nyheterna i ISP-systemet.

Studieplanen:

  • Enhetligt datumformat i studieplanen oavsett språkinställning

På samtliga ställen i studieplanen där datum förekommer används det svenska datumformatet (ÅÅÅÅ-MM-DD), oavsett vilken språkinställning användaren har efter inloggning.

  • Påminnelse om revidering innehåller datum för senast fastställd studieplan

I de automatiska e-postpåminnelser som ISP-systemet skickar ut kommer även datum för senast fastställda studieplan att anges.

  • Gallring av meddelandelogg då studieplanen fastställts

Efter att studieplanen blivit fastställd visas inte längre meddelandeloggen i titta-läget.

  • Skiljelinje och extra radavstånd mellan inlägg i meddelandeloggen

Mellan varje inlägg placeras en skiljelinje samt extra radavstånd för att tydligare särskilja inläggen från varandra.

  • Fält med års- eller tidsangivelser sorteras kronologiskt per automatik

Läggs händelse in med angiven tidpunkt före senaste inlagda händelse sorteras det nya automatiskt in rätt. Insorteringen görs när användaren trycker på Spara. Fälten 2.2 Planerad finansiering, 2.3 Institutionstjänstgöring samt 2.4 Förlängningsgrundande ledighet sorteras kronologiskt efter år och termin. Fälten 6.1 Uppföljningssamtal samt 6.2 Handledningssamtal sorteras kronologiskt efter datum.

  • Utfällda kapitel och underrubriker förblir utfällda efter redigering/spara

När funktionen ”Fäll ut allt” använts eller om ett eller flera kapitel i studieplanen har fällts ut så förblir de utfällda efter att användaren redigerat enskilt kapitel och sparat.

  • Mer detaljerad indikation om var ändringar gjorts inom varje kapitel

Den prickade inramningen kring de fält som ändrats jämfört med tidigare version har blivit mer detaljerad. Nu finns inramningar på underavdelningarna inom sektion 2. Studieaktivitet och finansiering. 3.1 Planerade kurser samt inom sektion 9 Examensmål.

Hänvisningar till uppdateringar av studieplanen (som indikeras med blå prickad inramning) visar på underavdelningsnivå var studieplanen har uppdaterats jämfört med föregående version.

Rapporter:

  • Kolumn med datum för senast fastställd studieplan läggs till i ”Rapport – Studieplaner”

En ny kolumn med information om när studieplanen senast fastställts läggs till i sökresultatet. Finns ingen föregående fastställd version av studieplanen är fältet i kolumnen blankt. Informationen om Senast fastställd underlättar för att kunna hitta studieplaner där revideringen är försenad.

  • Ny rapport – Exportera studieplaner

En ny rapportfunktion tillgänglig under ”Data” med möjlighet att exportera hela eller valda delar av studieplaner till Excel-dokument. Rapporten är tillgänglig för alla administratörsroller samt tredje rollen - ÄF (BKV-HMV) - FUÄ (Tema) - Mentor (IFM) - FUS (övr inst.) och fastställare. OBS rapporten innehåller samtlig information från den individuella ISP-n, dvs det genererar en stor mängd kolumner som måste bearbetas.

Administration:

  • Institutionsadministratör kan byta huvudhandledare och tredje rollen -ÄF (BKV-HMV) - FUÄ (Tema) - Mentor (IFM) - FUS (övr inst.) i studieplan

Personer med rollen institutionsadministratör har befogenhet att utföra byten på samma sätt som superadministratör vid ISP-förvaltningen.

När byte är utfört i studieplanen kommer ett meddelande automatiskt lämnas i meddelandeloggen med information om tidpunkt då bytet är utfört, av vem samt vem som ersatt vem i studieplanen.

För mer detaljerad information vänd er till eISP support, eisp@liu.se


 

logga in
länk till olika manualer
Frågor? Kontakta i första hand din eISP-administratör

 

BKV: Eva Zurawski       


HMV: Kajsa Bendtsen     


IBL: Britt-Marie Alfredsson 

       Anna Ericson                 


IDA: Anne Moe 


IEI: Marie Waltersson
       Karin Fredriksson  


IFM: Lena Martinsson 


IKOS: Agnese Grisle   
 IKOS: Sofie Ekman


IMT: Rovia Bndyan

IMT: Lena Wide       


ITN: Ami Palmin 

Irmeli Artursson 

Kjerstin Wahlström

Marie-Louise Gustafsson 

Viveka Nilson   


ISY: Tu Co       


MAI: Lindha Nilsson


TEMA: Carin Ennergård     


eISP helpdesk         


                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 


Sidansvarig: kajsa.bendtsen@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-18