Göm menyn

Hederskodex för studenter och anställda

Antagen av universitetsstyrelsen 1998.06.17. Dnr LiU 522/97-11

Hederskodex har arbetats fram av studenter och anställda vid Linköpings universitet och fastställts av universitetets styrelse. Den söker formulera det ömsesidiga ansvar som studenter och anställda har för universitetet och för varandra. Den söker också kommunicera normer och värderingar på vilka universitetets verksamhet bör byggas.

Hederskodex består av följande deklarationer.

Studenters och anställdas gemensamma åtaganden

  1. Att respektera och stödja andra studenter och anställda.
  2. Att uppmuntra en rak, öppen och fri dialog om de sakförhållanden som studeras, de metoder och argument som används och verksamhetens problem och möjligheter.
  3. Att efter bästa förmåga bidra till universitetets utveckling och goda rykte.
  4. Att sätta sig in i och efterleva interna regler och överenskommelser samt bidra till en ständig omprövning av dessa regler så att de hela tiden kan upplevas som adekvata.
  5. Att i det som påverkar andras arbetsvillkor sträva efter framförhållning så att alla ges goda möjligheter till egen planering.

Studenters åtaganden

  • Att ta ansvar för sina akademiska studier både vad gäller inriktning, planering och genomförande.
  • Att ta ansvar för att efterfrågade och erbjudna utbildningsmöjligheter verkligen nyttjas.
  • Att ta ansvar för att andra studenters möjligheter till studier inte onödigtvis motverkas.

Sidansvarig: magnus.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Oct 07 11:00:38 CEST 2010