Göm menyn

De bygger LiU Donation

Bild: Kristina Lyngenberg och Marina Keteli.

 

Donationer från privatpersoner och företag blir en allt viktigare finansieringskälla för högre utbildning och forskning. Nu ska LiU bygga upp en ny, stabil och långsiktig donationsverksamhet. Trots att LiU Donation ännu bara är under uppbyggnad har flera intresserade hört av sig.

Kristina Lyngenberg och Marina Keteli har fått uppdraget att rigga universitetet för en framtid där få vet hur finansieringen av forskningen kommer att se ut. År 2020 ska implementeringsprojektet vara klart och LiU stå rustade för att på lång sikt attrahera externt kapital och viktiga relationer.

Att arbeta med fundraising kräver inte bara en stabil verksamhet. Arbetet är också beroende av stöd och internt engagemang, framförallt från ledningen.
Bild: Rektor Helen Dannetun- Det är av stor vikt att vi gör detta tillsammans, säger rektor Helen Dannetun. Att arbeta med donationer är en investering för framtiden som inte enbart handlar om pengar. Donationer är en del av samverkansprocessen som också stärker lärosätets profil, konkurrenskraft och position. Omgivningens engagemang är oumbärligt för ett lärosätes utveckling där ett externt stöd kan möjliggöra viktiga framtida forskningsgenombrott. Det ger oss dessutom en möjlighet att stärka och utveckla internationellt slagkraftiga forskningsmiljöer.

Om det tidigare varit naturligt att få stöd från näringsliv och kommuner vill LiU Donation nu också rikta fokus mot filantroper, som till exempel Ingrid Asp. Filantroperna vill allt som oftast rikta sitt bidrag till ett specifikt ändamål, ta aktiv del i den forskningen och uppleva resultatet av sin donation. Och filantroperna blir allt fler.
- Sedan vi började med implementeringen av LiU Donation har flera filantroper visat intresse för att stödja LiU:s forskning. Då är det såklart viktigt att vi har en struktur för att ta emot pengarna och, kanske ännu viktigare, att vi gör oss redo att möta samhällets behov och även tänka utifrån och in, säger Marina.

Fundraisingarbetet bör vara visionsstyrt, vi behöver tala om vad universitetet vill, menar Kristina.
- Ett internt visionsarbete är påbörjat där ändamål för fundraising kommer att formuleras. Vi kommer även att involvera externa nyckelpersoner från bland annat näringslivet som kan hjälpa oss att vidga kontaktytor och nå våra mål.

Jubileumsstiftelsen, som LiU fick i 40-årspresent av Norrköpings och Linköpings kommuner samt Region Östergötland är en stabil grund för det långsiktiga fundraisingarbetet och ett bra verktyg för att kunna ta emot pengar. Kristina jämför stiftelsen vid en byrå med olika lådor där många ”mindre” donationer kan samlas.
- Jubileumsstiftelsen är lite som en pensionsförsäkring för LiU, med visionen att långsiktigt stärka universitetets oberoende.

Men är det inte framför allt vissa forskningsområden som människor vill donera pengar till, medicin till exempel?

- Vi har ett starkt stöd i vår region med både företag och hängivna personer som är engagerade i ett flertal forskningsområden, utöver medicin. Vissa områden får visserligen mer pengar, fundraising är inte rättvist. Om vi lyckas finansiera vissa områden med privata pengar så blir det mer över för andra områden. För universitetet som helhet blir det alltså positivt oavsett var pengarna riktas, säger Kristina.

Organisatoriskt finns LiU Donation på Samverkansenheten under IFSA (Internationaliserings-, forskningsstöd- och samverkansavdelningen). Närheten till Grants Office är viktig eftersom LiU Donation också kommer att arbeta med stöd och hjälp till forskare.
De nu två medarbetarna, Kristina och Marina, ska när organisationen är klar, bli fyra.
Bild: Studenthuset på Campus Valla- Vi arbetar just nu både med att implementera LiU Donation, parallellt som vi påbörjar fundraisingarbetet genom ett par pilotprojekt. Det är lite som att bygga rälsen medan vi kör på den, säger Kristina. Nu vill LiU till exempel snabbt nyttja tillfället att involvera omgivningen i att bidra till nya Studenthuset som invigs efter sommaren.

Är inte studenthuset redan finansierat?
- Jo, såklart är det finansierat. Men ett externt stöd skapar helt andra förutsättningar att placera LiU på kartan i samband med den viktiga satsningen på studenthuset. Det kan verkligen hjälpa till att sätta extra guldkant på innehållet, säger Marina.
Ett exempel på verksamheter som behöver stöd är Biblioteket som vill vidareutveckla DigiMaker i Studenthuset. Här ska förutsättningarna bli ännu bättre för studenter och forskare att testa nya idéer och tekniker på en gemensam makerspace-yta.
- Det finns oändliga möjligheter och ett obegränsat behov av tillskott till teknikutrustning som inte ryms inom egen budget.

Det är inte främst pengar som är syftet med kampanjen utan även ett långsiktigt engagemang med bland annat alumner och samarbetspartners. Med kampanjen vill LiU bygga en tradition bland studenter och alumner och väcka ett engagemang och en vilja att ge tillbaka till sitt universitet.
- Tänk alla tiders mest dynamiska studiemiljö, byggd av studenter och alumner tillsammans, säger Marina.

 

Goda erfarenheter av fundraising

LiU var bland de första lärosätena som började med fundraising i kampanjform. Det började vid Campus Norrköping som vid starten fått statlig finansiering för utbildning, men inte tillräckligt för forskning. Kommunen och näringslivet gick därför samman för att stärka universitetet med kampanjen Forskning & Framtid 2004. Målet med kampanjen var ursprungligen att samla in 40 miljoner kronor för att finansiera tio unga talangfulla forskare. LiU nådde målet med råge och startade en ny nationell kampanj, Expanding Excellence, som har genererat över 300 miljoner. Pengarna möjliggjorde ytterligare viktiga rekryteringar, investering i utrustning och nya projektmedel. Kampanjerna synliggjorde universitetet och dess verksamhet samtidigt som det skapade betydelsefulla relationer med runt 90 olika givare. LiU har också en kultur av att ta väl hand om sina givare.

 

Mer om LiU Donation hittar du här

 


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-28