Göm menyn

Nu utvärderas kvalitetsarbetet av UKÄ

Den 18 februari kommer Universitetskanslersämbetet (UKÄ) till LiU för att granska universitetets gemensamma modell för kvalitetssäkring av utbildning. Det är första gången en sådan här granskning görs sedan det nya nationella systemet för kvalitetssäkring infördes.

Det nationella systemet för kvalitetssäkring, som infördes 2017, innebär att lärosätena själva ska ansvara för systematisk kvalitetssäkring av samtliga utbildningar som lärosätet erbjuder. Systemet ställer krav på ett sammanhållet kvalitetssäkringssystem på varje lärosäte. Det UKÄ granskar är lärosätets modell.

­Bild: Ranghild Löfgren, utbildningsråd LiU– UKÄ mäter inte själva kvaliteten i utbildningen utan om universitetet har ett system som kan mäta kvalitet i utbildning, säger Ragnhild Löfgren, utbildningsråd på LiU. Hon tar kursvärdering som ett konkret exempel.
– En lärare tittar hur höga poäng man får och hur nöjda studenterna är. UKÄ tittar på om det är tillräckligt hög svarsfrekvens för att utgöra ett bra underlag.

I den här omgången granskar UKÄ totalt sex lärosäten. Det är de fyra stora i Lund, Uppsala, Stockholm och Göteborg samt Umeå och Linköping.
LiU har gjort en självvärdering av sex områden som UKÄ begärt in. Det handlar om:

 • Styrning och organisation
 • Förutsättningar
 • Utformning, genomförande och resultat
 • Jämställdhet
 • Student- och doktorandperspektiv
 • Arbetsliv och samverkan

– Förutsättningar handlar om så grundläggande saker som lärare. Men också om andra förutsättningar som stödfunktioner, bibliotek, lokaler, IT, språkverkstäder, säger Ragnhild Löfgren. Till och med eluttag för studenter är viktigt.

På området jämställdhet tittar man på hårda data såsom antal män och kvinnor. Men också om mjuka värden som hur man examinerar inom området jämställdhet i de olika utbildningarna.

På LiU är man ganska bra på det studentinflytande i olika styrelser och nämnder.
– En utmaning är att få med doktoranderna. De är engagerade på institutionsnivå men inte högre upp, säger Ragnhild Löfgren.

Mötet med UKÄ den 18 februari pågår från klockan 8 - 18. Schemat är strikt med utvalda frågor till varje gruppering. Frågorna är liknande till alla grupper för att man se om det finns samsyn. Till det kommer vissa specifika frågor. Och det är väldigt många personer inom LiU som deltar i olika delar under dagen:

 • Funktioner med ansvar för genomförande av utbildningar, prodekaner och utbildningsledare.
 • Funktioner med ansvar för genomförande av utbildning på forskarnivå, prodekaner och proprefekter
 • Representanter för institutioner
 • Samtliga fyra dekaner
 • Funktioner inom universitetsförvaltningen involverade i kvalitetsarbetet
 • Universitetsledningen och universitetsdirektören 
 • Universitetsstyrelsen och internrevisor
 • Studentkårerna

Efter den här dagen får universitetet ett antal fördjupningsspår som UKÄ vill veta mer om.
– Det handlar inte om nya texter utan underlag och belägg för hur arbetet gått till, till exempel protokoll. Detta har vi tre veckor på oss att lämna in, säger Ragnhild Löfgren.

I april kommer UKÄ tillbaka till LiU för ett tre dagar långt uppföljningsmöte. Beslut kommer i oktober. Då får LiU besked om hur UKÄ tycker att vi arbetat med kvalitetssäkring. Man kan få godkänt, godkänt med förbehåll på ett eller ett par områden, eller ifrågasatt om man har underkänt på flera områden.

– Jag känner mig trygg med det arbete vi gjort, säger Ragnhild Löfgren. Om jag tittar på andra lärosäten är den vanligaste bedömningen godkänt med förbehåll. Det som verkar vara svårast är styrning och organisation samt jämställdhet.

Det är också de här delarna där Ragnhild Löfgren kan se att LiU möjligen har en bit kvar.
– Det gäller att komma över den administrativa puckeln och visa för studenter och medarbetare att och hur vi arbetar med de här frågorna för att involvera alla – inte minst studenter och doktorander. De måste se att det verkligen leder till ökad kvalitet i utbildningen.

Jämställdhet är också en farhåga. Det finns krav på att lärosätena ska ha fler kvinnliga professorer. LiU ligger sedan 20 år tillbaka på 20 procent kvinnliga professorer, medan målet är 48 procent. Men återigen, det är inte resultatet som UKÄ är utvärderar av utan hur man arbetar med frågan.

Mer om kvalitetssäkringsarbetet på LiU

Beslut om självvärdering inför Universitetskanslersämbetets granskning av kvalitetssäkringsarbete (pdf)

Vision mål och kvalitet

LiU:s gemensamma modell för kvalitetssäkring av utbildning

 


Elisabet Wahrby 2021-02-03
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-03