Göm menyn

Nya dekaner på plats

Vid årsskiftet började tre nya dekaner sina uppdrag för Medicinska- respektive Tekniska fakulteterna och för Utbildningsvetenskap. Vilka är de och hur ser de på sina nya uppdrag? Och vad har dekanen för Filosofiska fakulteten för goda råd till sina nya kolleger?

Johan Ölvander, Tekniska fakulteten

Bild: Johan Ölvander, dekan Tekniska fakulteten– Det skall bli roligt och spännande att ta mig an ett så viktigt och utmanade uppdrag som att vara dekan för LiTH! Det säger Johan Ölvander, dekan för Tekniska fakulteten.

Vad är det första du tänker ta tag i som dekan?
– Jag är glad och ödmjuk inför uppdraget och det första blir att sätta mig in i hela verksamheten. Jag tycker jag har relativ bra koll, men det finns ändå många delar av LiTH:s och LiU:s verksamhet som är nya för mig, och där jag är nyfiken på att lära mig mer.

Vad ser du för utmaningar under den kommande treårsperioden för din fakultet?
– En utmaning är att få alla olika delar av LiU och LiTH att komma närmare varandra, till exempel central förvaltning och verksamheten ute i kapillärerna. Jag tror det finns en stor potential att utnyttja om vi kan få en ökad förståelse för behoven och kompetensen som finns inom hela organisationen.

Vad tar du med dig från ditt nuvarande arbete till ditt nya arbete som dekan?
– Jag tar med mig en bred förståelse för verksamheten på LiTH. Dels som lärare och aktiv forskningsledare, från olika chefsuppdrag, samt nu senast som ansvarig för ett antal av våra större civilingenjörsprogram bland annat.

Tycker du att man bör samarbete mer över fakultetsgränserna och i så fall hur?
– Självklart, samverkan mellan de olika fakulteterna på LiU inom både utbildning och forskning är en stor möjlighet för oss. Vi kan relativ enkelt göra saker på LiU som krävt samverkan mellan tre olika lärosäten i exempelvis Stockholm.

Har du någon yrkesmässig förebild?
– Jag har inte tänkt så mycket i banor av förebilder, när jag gör det landar jag ofta hos mina föräldrar som betytt mycket för mig. Dock gillar jag att samla på citat. Ett exempel från Dwight Eisenhower är: ”Plans are useless, planning is everything”. För mig betyder det att strategiskt är planering essentiellt, men i det korta perspektivet gäller det att ha ett pragmatiskt förhållningssätt.

Lena Jonasson, Medicinska fakulteten

Bild: Lena Jonasson, dekan Medicinska fakulteten– Vi måste ta oss tid att ha mer vetenskapliga diskussioner – särskilt i de kliniska miljöerna. Det tycker Lena Jonasson, dekan för Medicinska fakulteten.

Vad är det första du tänker ta tag i som dekan?
– Först vill jag lära känna hela fakulteten i alla dess delar, vissa delar känner jag väl, andra mindre väl. Jag ser fram emot personliga möten med ämnesföreträdare, föreståndare för våra enheter, studentrepresentanter m fl. Inte bara digitalt utan även riktiga studiebesök, när pandeminivån tillåter.

Vad ser du för utmaningar under den kommande treårsperioden för din fakultet?
– Jag vill att vår position som forskningsfakultet ska stärkas ytterligare och att starka forskningsmiljöer synliggörs ännu mer. Och jag vill främja och sammanföra excellent forskning och excellent utbildning, för Medicinska fakulteten har båda. Det är viktigt att studenterna upplever att de är en del av detta. Forskningsanknuten utbildning kan te sig som en självklarhet men det krävs att vi värnar den när till exempel studentkullarna blir större. Forskare måste signalera att undervisning är viktig och vice versa. Jag tror att det ger stoltare studenter och därmed ökad attraktionskraft.

Vad tar du med dig från ditt nuvarande arbete till ditt nya arbete som dekan?
– Jag har själv en fot i experimentell forskning och en i klinisk forskning. Samtidigt tenderar gapet mellan experimentell och klinisk forskning att bli allt större trots mycket prat om translationell forskning de senaste åren. Jag hoppas att vi med hjälp av våra styrkeområden ska överbrygga detta gap, genom att ta frågeställningar från ”bench to bedside” men också från ”bedside to bench”.

Tycker du att man bör samarbete mer över fakultetsgränserna och i så fall hur?
– Det tycker jag absolut! Det anknyter också till svaret på förra frågan. Vi bör kunna engagera oss tvärvetenskapligt över fakultetsgränserna ”från molekyl till beteende”. Vi satsar sedan tidigare på forskning i gränslandet mellan medicin och teknik. Och vi har nya spännande satsningar inom Life Science som engagerar flera fakultet.

Har du någon yrkesmässig förebild?
– Istället för att nämna en enda skulle jag vilja säga alla kollegor med passionerat intresse för sina ämnen. Alla kollegor som är pålästa, tänker själva och inte springer åt samma håll som alla andra. Alla som är ”critical friends”.

Håkan Löfgren, Utbildningsvetenskap

Bild: Håkan Löfgren, dekan Utbildningsvetenskap– Jag vill passa på att tacka alla dem som gett mig detta uppdrag som dekan. Det känns som ett stort förtroende, säger Håkan Löfgren, dekan för Utbildningsvetenskap. Jag ska göra mitt bästa för att förvalta det och hoppas på gott samarbete mellan alla institutioner vi samarbetar med.

Vad är det första du tänker ta tag i som dekan?
– Jag har börjat delta i olika möten och sammanhang, och kan inte låta bli att imponeras av hur väl verksamheten i det utbildningsvetenskapliga området vid LiU fungerar. Det finns dock frågor jag brinner för och som gjorde att jag valde att tacka ja till detta uppdrag. Jag anser att studenterna får för lite undervisningstid inom lärarutbildningarna och detta är något jag ska försöka ändra på. Fler timmar i kurs alltså! Jag är även intresserad av att ytterligare stärka länken mellan forskning och lärarutbildning eftersom jag ser att båda verksamheterna har mycket att vinna på det. Tydliga satsningar på miljöer tror jag skulle öka attraktiviteten och dra till sig fler disputerade forskare och lärare och därmed underlätta rekryteringen till vårt lärosäte. Slutligen vill jag se att Utbildningsvetenskap får status som en fullvärdig fakultet vid Linköpings universitet och inte längre betraktas som ett "område" vilket bara skapar oklarheter. Detta har mest en symbolisk betydelse, men som en av Sveriges mest betydelsefulla aktörer inom det utbildningsvetenskapliga forskningsfältet vore det fint om vi fick det erkännandet, det skulle stärka alla som är verksamma forskare och lärare här.

Vad ser du för utmaningar under den kommande treårsperioden för din fakultet?
– Viktigt är att attrahera studenter till alla våra utbildningar och se till att de lyckas med sin utbildning och att rekrytera mer personal. Coronapandemin har även skapat många utmaningar som har både kort- och långsiktiga konsekvenser. En av dessa är hur vi hanterar såväl undervisning som examinationer på ett hållbart och rättssäkert sätt. En mer positivt laddad konsekvens handlar om hur vi ska kunna ta tillvara på de erfarenheter av undervisning på distans som vi nu har. En annan utmaning är hur vi ska implementera det nya kvalitetssäkringssystemet på ett sätt som är nyttigt och meningsfullt för lärare och studenter, och som samtidigt lever upp till de krav som ställs av UKÄ.

Vad tar du med dig från ditt nuvarande arbete till ditt nya arbete som dekan?
– Betydelsen av att lyssna på och möta de människor som finns i miljön är det viktigaste jag tar med mig. Jag har varit omgiven av ett fantastisk administrativt stöd och av engagerade lärare som på ett öppet sätt diskuterat möjligheter och utmaningar med mig som chef på Tema barn. Erfarenheterna av goda samtal om viktiga sakfrågor och betydelsen av ett öppet samtalsklimat tar jag med mig.

Tycker du att man bör samarbete mer över fakultetsgränserna och i så fall hur?
– Jag tror på öppenhet och samarbete och efter flera möten med avgående dekan och även med de andra dekanerna verkar det finnas en god dialog. Det finns all anledning fortsätta samtalen om sakfrågor gällande både forskning och utbildning. Ett konkret samarbete som är under utveckling är LiU skolsamverkan där de olika fakulteterna är inblandade på olika sätt och det tänker jag värna om.

Har du någon yrkesmässig förebild?– Ja, flera. Min chef Per Gyberg har lärt mig en hel del om betydelsen av att ha förtroende för sina medarbetare och deras kapacitet att lösa sina uppdrag. Att skapa en god stämning bland dem man jobbar med i en ledningsgrupp och att bygga kreativa miljöer tar jag med mig från honom. Min mellanstadielärare, Brita Sköldin, hade en unik förmåga att intressera sig nyfiket i sina ämnen och samtidig engagera sig i varje enskild elev. Kan vi utbilda sådana lärare vid LiU så har vi lyckats!

Karin Axelsson, Filosofiska fakulteten

Bild: Karin Axelsson. dekan Filosofiska fakulteten– Jag vill hälsa Lena, Johan och Håkan välkomna till ett spännande uppdrag och ser fram emot gott samarbete! Det säger Karin Axelsson som haft uppdraget som dekan för Filosofiska fakulteten i tre år nu.

Hur har dina tre första år som dekan varit?
– Omväxlande, lärorika och roliga. Det dyker hela tiden upp nya frågor som jag i rollen som dekan måste sätta mig in i och ta ställning till. Trots att jag har varit vid LiU i över trettio år så har jag lärt mig massor under de här tre åren; både om fakulteten, LiU och högskolesektorn i stort.

Har du genomfört det som du tänkte?
– Mitt första år som dekan präglades mycket av Humaniora-utredningen, som innebar stora förändringar inom delar av fakulteten och ledde till en hel del oro. När nu IKOS har bildats och olika utvecklingsprojekt och satsningar startat, tycker jag att det hela mynnat ut i goda resultat. Det känns till exempel roligt att två nya forskningsmiljöer (Filosofi och etik och Historiska studier) har bildats, det kommer att stärka forskningen inom humanioraområdet.

Har någon ”utmaning” dykt upp som du inte räknat med?
– Det självskrivna svaret är förstås den supersnabba omställningen till distansundervisning vi gjorde under corona-våren och dess fortsättning. Den utmaningen överskuggar alla andra frågor för oss alla, oavsett uppdrag och roll.

Hur är det att leda en fakultet med corona-restriktioner?
– Den allra största insatsen står alla lärare för som fått undervisningen att fungera; trots stor osäkerhet, snabba förändringar och omvälvande beslut. I rollen som dekan har corona-restriktionerna inneburit att jag fått fatta en stor mängd beslut om förändringar i fakultetens kurser, på en detaljnivå som jag annars inte brukar. Pandemin har också inneburit många möten om krisledningsfrågor; inte minst har vi fyra dekaner haft täta avstämningar. Att leda en fakultet via teams och zoom fungerar, men visst saknar man de personliga mötena.

Har du några goda råd till dina tre nya dekan-kolleger?
– Börja uppdraget med att lära känna din fakultet och lyssna på medarbetarna. Fundera sedan på vad du tycker fungerar bra och vad du skulle vilja verka för att förändra. Drunkna inte i en överbokad kalender utan se till att avsätta tid för minst en strategisk fundering i veckan. Ta hjälp av ditt fakultetskansli – där finns massor av ovärderlig kunskap och erfarenhet.

 


Elisabet Wahrby 2021-01-11
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-12-28