Göm menyn

Planeringsscenario för våren

LiU:s verksamhet kommer att bedrivas på samma sätt som just nu, med omfattande restriktioner och stor påverkan på grund av pågående pandemi, fram till och med minst den 28 mars 2021. Därefter är förhoppningen att restriktionerna stegvis kan trappas ned under andra halvan av vårterminen.

Krisledningen vid LiU har nu fattat ett beslut om restriktioner av verksamheten för vårterminen 2021. Planeringen utgår från det scenario som tagits fram av Folkhälsomyndigheten för att illustrera en möjlig utveckling av smittspridningen i samhället under våren 2021. Verksamheten kommer att bedrivas under samma förutsättningar som enligt det nu rådande beslutet som gäller fram till 31 januari. Det nya beslutet gäller därefter från 1 februari och tills vidare. Samtidigt har ett beslut tagits om att beskriva LiU:s restriktioner under pågående pandemi i olika nivåer (se illustration nedan). Just nu är motsvarande pandeminivå 4 aktiverad och så beräknas det alltså att förbli fram till och med den 28 mars. Om smittspridningen i regionen så tillåter kan därefter pandeminivå 3 komma aktiveras under andra kvartalet 2021 och ytterligare lättnader i restriktionerna därefter införas genom att verksamheten går ner i pandeminivå 2, vilket i så fall skulle ske under slutet av vårterminen och råda till 31 augusti 2021.

I beslutet står också att beredskap ska finnas i verksamheten för att kunna anpassa sig till förändringar av pandeminivåer. För att underlätta genomförandet av sådana moment som kräver långsiktighet, såsom undervisning och examination, ska planering av dessa ske enligt pandeminivå 4 för hela vårterminen 2021. 

– Det är naturligtvis vanskligt att förutspå pandemins utveckling och vi kommer att även fortsättningsvis behöva vara beredda på att genomföra snabba förändringar i våra restriktioner men det har funnits ett starkt önskemål från verksamheten om en mer långsiktig planering. Det behovet tillgodoser vi nu så långt det är möjligt genom det här beslutet, säger krisledningens beslutande chef tillika universitetsdirektör Kent Waltersson.

I beslutet anges att tillgången till LiU:s lokaler ska prioriteras i följande ordning:

 • undervisning och examination i avslutande del av studenternas utbildning
 • undervisning och examination som har betydelse för studenternas förutsättning till progression i studierna
 • sådana moment inom utbildnings- och forskningsverksamhet som inte är möjliga, eller högst olämpliga, att genomföra på distans eller i digital form
 • övrig verksamhet

I ett annat beslut som kommer samtidigt med krisledningens beslut om förutsättningarna för våren fastslår LiU en pandemiplan för hela organisationen för att generellt komplettera och stödja LiU:s krisledningsorganisation. Den bygger på nivåer som ska styra planeringen av verksamheten och styra de restriktioner och den påverkan som pandemin föranleder. Matrisen har åtta lägen; från 0 där ingen påverkan finns och universitetet fungerar som vanligt, till 7 där pandemin har en ”extrem samhällspåverkan” och universitetet är nedstängt. Just nu och fram till 28 mars ligger alltså verksamheten på pandeminivå 4.

– Vår förhoppning med den här modellen är att det ska bli enklare att kommunicera i vilket läge vi befinner oss och vilka restriktioner som gäller. Det vi lärt oss under det här året med coronapandemin är dels att vi måste vara tydliga med vad vi beslutar om, dels att vi hela tiden behöver kunna vara flexibla och anpassa verksamheten till smittskyddsläget. Modellen med pandeminivåer ska vara en hjälp för verksamheten att kunna planera och vid behov ställa om sitt arbete, förklarar Kent Waltersson.

Pandeminivå 4

Pandeminivåer

 • Pandeminivå 0: Ingen pågående pandemi. Vardag/normalläge.
 • Pandeminivå 1: Pågående pandemi i samverkansland. Inga restriktioner i Sverige och ingen eller mycket liten påverkan på LiU:s verksamhet.
 • Pandeminivå 2: Pågående pandemi med begränsade restriktioner och liten påverkan på LiU:s verksamhet.
 • Pandeminivå 3: Pågående pandemi med restriktioner och påverkan på LiU:s verksamhet.
 • Pandeminivå 4: Pågående pandemi med omfattande restriktioner och stor påverkan på LiU:s verksamhet.
 • Pandeminivå 5: Pågående pandemi med mycket omfattande restriktioner och mycket stor påverkan på LiU:s verksamhet. LiU:s verksamhet bedrivs i distansläge.
 • Pandeminivå 6: Pågående pandemi med extremt omfattande restriktioner och mycket stor påverkan på LiU:s verksamhet. LiU:s verksamhet bedrivs i distansläge.
 • Pandeminivå 7: Pågående pandemi med extrem samhällspåverkan. Nedstängningsläge där endast absolut nödvändig verksamhet bedrivs inom LiU.

 

Beslut om aktivering av pandeminivå inför våren 2021 med anledning av smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-12-02)

 


Björn Stafstedt 2020-12-02
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-12-02