Göm menyn

Fortsatt lugn återgång till campusläge

Bild: Student med cykel på corson en höstdag.

Under andra halvan av höstterminen fortsätter den stegvisa återgången från distans- till campusläge. Men det blir fortsatta restriktioner för att förhindra att spridningen av coronaviruset tar ny fart bland studenter och medarbetare.

Tidigare beslut från LiU:s krisledning, som gäller fram till 31 januari 2021, har angett att det ska ske en successiv återgång till campusförlagd verksamhet under hösten 2020. I bilagan till det beslutet fastställdes ett antal restriktioner för verksamheten som gäller till och med den 31 oktober 2020.
Nu har en omprövning av behovet av fortsatta restriktioner för hösten genomförts inom ramen för krisledningens arbete och ett kompletterande beslut som gäller restriktioner från 1 november har fattats. I detta kompletterande beslut fastställer krisledningen hur återgången ska fortsätta på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Det nya beslutet anger bland annat att:

  • Inriktningen är en önskad fortsatt återgång till närvaro på campus samtidigt som var och en har ansvar att följa de restriktioner och rekommendationer som gäller.
  • Studenter på senare terminer ska kunna varva en ökad andel campusförlagd undervisning med digitala inslag. Under inledningen av höstterminen har det framför allt varit studenter som precis påbörjat sina studier som erbjudits campusförlagd undervisning, nu utökas alltså detta för andra studenter. Beslutet betonar vikten av att varje student försäkras moment med motiverande inslag av fysisk närvaro.
    Fortfarande gäller att studenter som tillhör riskgrupp eller sammanbor med person i riskgrupp bör ta kontakt med studievägledning för att hitta en lösning.
  • Medarbetare ska få möjlighet till ökad fysisk återgång till arbetsplatsen. I samråd med närmaste chef bestäms bland annat hur medarbetare kan arbeta växelvis under hösten. Medarbetare som tillhör riskgrupp eller sammanbor med person i riskgrupp bör även fortsättningsvis arbeta på distans.
  • Också för forskningsverksamheten ska en successiv återgång till ökad fysisk närvaro tillämpas.
  • Den generella avrådan som funnits av tjänsteresor utgår vilket innebär att resor inom landet som är motiverade av verksamhetsskäl kan genomföras efter godkännande av närmaste chef.

Restriktionerna om begränsat utnyttjande av lokaler och distansering gäller fortfarande, liksom att antalet personer som samlas fysiskt begränsas genom en jämförelse med sådana situationer som faller under förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det betyder mer konkret att till exempel lokaler inte bör utnyttjas mer än till hälften av ytan, att sittplatser ska placeras ut med minst en armlängds avstånd, gärna två meter, och att gruppernas storlek just nu inte ska överstiga 50 personer.

Regeringen har aviserat kommande ändringar i den aktuella förordningen vilket i så fall inom kort kan innebära möjlighet att samla ett högre antal personer om dessa anvisas sittplatser med tillräckliga åtgärder för att förhindra smittspridning. Då LiU följer denna förordning som ett riktmärke kommer i så fall även en sådan möjlighet kunna användas i liknande situationer inom LiU:s verksamhet.

 

Kompletterande beslut om fortsatta restriktioner i verksamheten under hösten 2020 i syfte att hindra smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (pdf)

 

 


Björn Stafstedt 2020-09-30
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-30