Göm menyn

Så sker höstens återgång mer konkret

Bild: Tumstock visar två meter. Foto: Charlotte Perhammar

(OBS! Det här är en nyhetsartikel som inte uppdateras. Stöd och vägledning till studenter och medarbetare tillhandahålls kontinuerligt på insidan.liu.se/corona)

Nya studenter prioriteras, fysisk distansering gäller, medarbetare ska arbeta växelvis på plats vid campus och inrikes tjänsteresor kan åter tillåtas i högre omfattning – det är några av de konkreta konsekvenserna av att LiU under hösten successivt återgår till campusförlagd verksamhet.

Efter att Folkhälsomyndighetens (FHM) gett ut nya rekommendationer om att arbeta hemma har nu LiU analyserat hur dessa ändrade rekommendationer påverkar LiU:s beslut från den 4 juni 2020 om att successivt återgå till campusförlagd verksamhet under hösten 2020.

- Den planerade återgången kommer ta lång tid. Som vi bedömer läget nu så beräknas återgången pågå successivt under hela hösten 2020, konstaterar krisledningens stabschef Joakim Nejdeby.

- Vi måste också ha beredskap för att nya rekommendationer eller beslut kan komma som påverkar vår planering men som det ser ut just nu, inför terminsstarten, så uppfattar vi att vi har ett bra utgångsläge för att kunna göra en stegvis återgång till ”campusläge”, säger Joakim.

 

Återgången till ökad fysisk närvaro sker i följande prioritetsordning:

  • nya studenter på LiU får ta del av undervisning på plats i LiU:s lokaler.
  • examinationer som inte är möjliga eller högst olämpliga att genomföra på distans eller i digital form genomförs på plats i LiU:s lokaler.
  • sådana moment inom utbildnings– eller forskningsverksamhet som inte är möjliga eller högst olämpliga att genomföra på distans eller i digital form genomförs på plats i LiU:s lokaler.
  • övrig verksamhet som inte är möjlig eller högst olämplig att genomföra på distans eller i digital form genomförs på plats i LiU:s lokaler.

 

Den verksamhet som genomförs på plats i LiU:s lokaler ska följa de meddelade restriktioner som finns i beslutet från 4 juni, vilket innebär att:

  • Vid närvaro i LiU:s lokaler ska fysisk distansering tillämpas. LiU har ett riktvärde att lokalerna inte ska utnyttjas mer än cirka 50 procent och att det vid placering av sittplatser ska vara ett avstånd på cirka två meter (mätt från centrum till centrum av sittplatserna).
  • Inga grupper som samlas fysiskt får överstiga rekommendationen från FHM för allmän sammankomst, för närvarande 50 personer.

 

För enskilda medarbetare gäller att överenskommelse görs med närmaste chef om fördelningen av fysisk närvaro vid arbetsplatsen och arbete på distans.

Successivt under hösten ges med fördel de medarbetare som befinner sig i distansläge möjlighet att växelvis arbeta på sin arbetsplats, dvs att någon eller några gånger i veckan vara på campus. Detta ska ske på ett sådant sätt att restriktionerna om användningen av lokaler följs, och det kan till exempel innebära att medarbetare som delar rum inte är på plats samtidigt utan är där halva veckan var eller liknande.

Fler toaletter kommer att öppnas på campus för att utöka möjligheten till handtvätt. I de fall där det är långa avstånd (mer än cirka 200 meter) till toaletter kommer handsprit att placeras ut på lämpliga platser.

För möten, internat, konferenser, seminarier, mässor med mera som LiU arrangerar så genomförs dessa digitalt, senareläggs eller ställs in. Vid LiU-medarbetares deltagande i arrangemang som anordnas av andra organisationer bör deltagande sökas ske digitalt om möjligt.

För tjänsteresor gäller att alla internationella tjänsteresor ställs in så länge Utrikesdepartementets rekommendationer påverkar den planerade resan. För inrikes tjänsteresor, som av verksamhetsintresse bedöms nödvändiga att genomföra, gäller att FHM:s rekommendationer om resor i kollektivtrafiken följs eller att resan sker i en av LiU:s hyrbilar.

 


Björn Stafstedt 2020-08-11
Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-24