Göm menyn

Så blir restriktionerna i höst

(OBS! Det här är en nyhetsartikel som inte uppdateras. Stöd och vägledning till studenter och medarbetare tillhandahålls kontinuerligt på insidan.liu.se/corona)

Linköpings universitet övergår från höstterminens start stegvis till campusförlagd verksamhet men med restriktioner för att hindra smittspridningen av covid-19. Det innebär bland annat prioriteringar kring vad som kan fortsätta göras digitalt eller i mer ordinarie former. Ett utpekat mål är att de nya studenterna på bästa sätt ska hälsas välkomna och få en bra start.

Den 29 maj rekommenderade regeringen och Folkhälsomyndigheten att distansundervisningen vid landets universitet och högskolor ska upphävas från den 15 juni. LiU har dock fattat beslutet att i huvudsak kvarstå i distansläge fram till höstterminens start. De undantagsmöjligheter som råder enligt LiU:s beslut den 22 april kan dock nu komma att utnyttjas ”med en mer generös tillämpning” redan från och med den 15 juni, i enlighet med myndigheternas rekommendationer.

- Vi går från distansläge till ”campusläge” men för att förhindra smittspridning måste vi fortfarande ha omfattande restriktioner för verksamheten och de innebär att vi måste prioritera hur undervisningen och examinationerna ska bedrivas. En del i detta är att vi beslutat genomföra vårterminens kvarvarande tentor digitalt för att från höstterminens start stegvis öppna våra campus igen, säger universitetsdirektör Kent Waltersson.

Det nya beslutet säger i korthet att:

  • Fram till höstterminens start behålls beslutet från 22 april om att examination kan ske digitalt.
  • Från höstterminen ska undervisning för nya studenter och studenter på längre fristående kurser med hög andel nya studenter prioriteras som campusförlagd.
  • Lokaler ska prioriteras för examinationer som inte är möjliga, eller är olämpliga, att genomföra på distans eller digitalt.
  • Verksamhet som inte kan genomföras på distans eller digitalt, till exempel moment som utförs i laborationssalar eller datorsalar, ska också prioriteras att få göras på campus.

- Med de restriktioner som gäller just nu är tillgången till lokaler för undervisning, examinationer och annan verksamhet den stora svårigheten. Att alla ska sitta på ett visst avstånd från varandra och att det inte får vara mer än 50 personer samlade begränsar oss naturligtvis. Å andra sidan har vi under våren skaffat oss goda erfarenheter av digitala inslag i till exempel undervisningen och det kommer vi ha fortsatt nytta av under hösten. Vi kommer prova på en ökad mängd digital campusundervisning., säger stabschef Joakim Nejdeby.

De restriktioner som gäller är:

  • Vid all fysisk närvaro i LiU:s lokaler ska social/fysisk distansering tillämpas. Det innebär att lokalerna inte får utnyttjas mer än till hälften av ytan och att regeln om två meters avstånd mellan personerna i lokalen ska gälla.
  • Inga grupper får samlas som omfattar fler personer än de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten anger (för närvarande 50 personer). Det innebär att möten, internat, konferenser, seminarier, mässor och andra event som samlar fler personer än så ska ställas in, senareläggas eller hållas digitalt.
  • För enskilda medarbetare gäller att en successiv återgång till ökad fysisk närvaro på jobbet ska beslutas tillsammans med närmaste chef. Medarbetare som tillhör riskgrupp eller sammanbor med person i riskgrupp bör dock så långt möjligt ges möjlighet att arbeta på distans.
  • Alla internationella tjänsteresor ställs in tills vidare och LiU avråder dessutom från tjänsteresor var restid överstiger de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten anger (för närvarande två timmar).
  • För studenter som inte är nya vid höstterminens start gäller att campusförlagd undervisning kommer att varvas med digitala inslag eller helt genomföras digitalt.
  • Studenter som tillhör riskgrupp eller sammanbor med person i riskgrupp hänvisas till sina studievägledare för mer information om anpassad undervisning.

- Vi är väl medvetna om att den gångna våren på många sätt har varit ansträngande för både våra studenter och våra medarbetare. Dels har det för många varit en ökad arbetsbelastning, dels har vi alla ett stort behov av att ingå i ett socialt sammanhang, att träffa andra människor helt enkelt, och det har vi inte kunnat göra som vi brukar. Från universitetsledningen vill vi passa på att tacka för de insatser som görs och det tålamod som visas, säger Kent Waltersson.

Det är nu fakulteterna som får uppdraget att prioritera verksamheten för den campusförlagda undervisningen, inom ramen för arbetet vid processrådet för schemaläggning och lokalbokning. En arbetsgrupp under ledning av prorektor och med studentrepresentation ska skyndsamt analysera behov av stärkt stöd och styrning till de delar som pedagogiskt och tekniskt stöttar genomförandet av undervisning och examinationer på distans.

Meddelade restriktioner för verksamheten gäller till och med 31 oktober. Om det finns behov kan dessa dock helt eller delvis att förlängas även under senare del av höstterminen.

Beslut: Successiv återgång till campusförlagd verksamhet under hösten 2020 med restriktioner i syfte att hindra smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (pdf)

 


Björn Stafstedt 2020-06-04
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-24