Göm menyn

Nedräkning för nya institutionerna

Nu är det två månader kvar till målgång för den stora omorganisationen då fem institutioner ska bli tre och allt går enligt plan, både med bemanning och nya namn på avdelningar och enheter.

Det var den 13 februari som universitetsstyrelsen beslutade om en ny institutionsindelning som berör medicinska och filosofiska fakulteterna samt utbildningsvetenskap. Fem nuvarande institutioner slås samman till tre: Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV), Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) och Institutionen för Kultur och samhälle (IKOS) från den förste januari 2020.

UllaKarin Sundqvist Nilsson, projektledareDrygt tio månader kan verka som en tillräckligt lång omställningsperiod för en omorganisation som totalt berör flera hundra personer men det handlar samtidigt om ett stort bemanningspussel som ska läggas, ett antal nya chefer som ska utses och avdelnings- och enhetsnamn som ska tas fram. Till detta kommer att ekonomisystem, kontoplaner och olika tillhörigheter ska ordnas.

- Det är faktiskt ett jättejobb som har gjorts och även om en hel del återstår ser jag med tillförsikt fram emot att nästan allt är på plats vid årsskiftet! Undantaget är det som rör vissa lokalfrågor, där utmaningarna är särskilt stora med tanke på de många flyttar och ombyggnationer som just nu äger rum på LiU. Här behöver fastighetsavdelningen jobba vidare under 2020, säger projektledare UllaKarin Sundqvist Nilsson.

Samtliga medarbetare, som är berörda av den nya organisationsstrukturen, har erbjudits och haft ett samtal med sin närmaste chef om ny placering inom LiU.
Campus Valla- Ja, nu är vi i hamn med det förberedande arbetet kring bemanningen. Jag vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit till alla förberedelser inför samtalen, som har genomfört och följt upp dem, säger HR-direktör Pia Rundgren.

Nästa steg i bemanningsarbetet är att gå igenom samtliga Excel-filer, för att säkerställa att alla har en ny placering inom LiU. Sedan skickas en sammanställning till centrala fackliga parter och den 11/11 sker förhandling av alla berörda medarbetares nya placering. Enligt tidplanen ska det administrativa arbetet kring anställningsavtalen vara klart i december.

Den nya institutionen IKOS hade sin ledning klar redan i april men sedan dess har Ann-Kari Sundberg utsetts till ny vicedekan på Utbildningsvetenskap. Det blir nu Lars Jämterud som blir proprefekt tillsammans med Stefan Jonsson och ingår i ledningsgruppen tillsammans med prefekt Josefina Syssner. I övrigt är strukturen med namn på institutionens avdelningar fastslaget.

Bild: Campus USFör institutionerna på den medicinska fakulteten är också namn på avdelningar och enheter klart.
- HMV ligger bra till i förberedelserna. Vi har utsett avdelnings- och enhetschefer för de nya avdelningarna och dessa har redan börjat förbereda medarbetarna på den nya institutionens verksamhet och administrativa rutiner. Vi har haft två heldagsmöten med alla kommande chefer för att diskutera alla nya möjligheter och utmaningar, konstaterar Preben Bendtsen.

- De viktigaste förändringar är att institutionen nu kommer att ha två avdelningar med verksamhet på två campus. Detta innebär en utmaning vad gäller möten med all personal samt att alla kanslifunktioner måste vara närvarande på båda campus – inte minst ekonomi och HR-funktionen. Den viktigaste förbättringen är att omvårdsavdelningarna som tidigare funnits på två campus nu blir en samlad avdelning. Dessutom kommer arbetsterapin i Norrköping in i ett större sammanhang med bland annat fysioterapi och allmänmedicin, fortsätter han.

Campus NorrköpingOckså den andra institutionen på medicinska fakulteten, BKV, räknar med att hinna med det mesta till nyår, även om genomförandet av effektivitetsutredningen på campus US påverkar många processer.
- De viktigaste förändringarna är nog att BKV blir en institution där laboratorieinriktad och klinisk forskning samlas och vars organisation passar bättre ihop med vår viktigaste samarbetspartner, Region Östergötland. Det genomförs också viktiga förändringar inom läkarprogrammets olika processer som kommer ha stor påverkan på vår verksamhet under kommande år, sammanfattar Anders Fridberger.

Just nu pågår också ett intensivt praktiskt arbete med alla ändringar som omorganisationen kräver för att få stödsystemen på LiU att fungera även efter årsskiftet. Många arbetar hårt för att förbereda och lägga in saker på rätt plats i Lisam, Primula och Raindance.

Det som återstår innan den nya organisationen träder i kraft är nu framför allt att slutföra utredningarna och besluta om slöjdutbildningarna, musikverksamheten och socialantropologi.
-  Den största utmaningen har varit att genomföra en organisationsförändring med allt vad det innebär samtidigt med ett pågående effektiviseringsuppdrag för verksamhetsstödet och till detta flera utredningar om förändringar i kärnverksamheten. Med tanke på allt detta tycker jag att det har gått både fort och bra, säger UllaKarin Sundqvist Nilsson.

 

Läs mer och följ de nya institutionernas arbete på webbplatsen Nya institutioner 2020

 


Björn Stafstedt 2019-10-29
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-29