Göm menyn

Fortsatt uppräkning av anslagen i höstbudgeten

Budgetpropositionen blev en fortsättning på den inslagna vägen för Linköpings universitet. Anslagen räknas upp enligt tidigare prognoser – med två nyheter inom forskningsområdet.

Per-Olof Brehmer, vice rektor för forskning. För forskningsområdet inom LiU innebär höstbudgeten att de aviserade ökningarna från tidigare års budgetförslag kommer att fullföljas. Här återfinns den förstärkning som aviserades i forskningspropositionen 2017 med 21 miljoner, men som nu förstärks med ytterligare 13 miljoner, baserat på goda prestationer i form av hög förmåga att attrahera forskningsbidrag från forskningsfinansiärer och god produktion av forskningspublikationer som citeras.
- Denna förstärkning är mycket välkommen och ökar vår rådighet, säger Per-Olof Brehmer, vice rektor för forskning.

Dessutom föreslås LiU få ansvaret att förstärka forskningen inom ICT- området (informations- och kommunikationsteknologi). Detta är baserat på de goda resultat som finns inom det strategiska forskningsområdet it och mobil kommunikation som LiU driver ihop med bland andra Lunds universitet. Här tillförs totalt 72 miljoner.
- Det är mycket hedrande och ett bevis på att vår forskning inom detta område håller högsta internationella klass, att forskningen efterfrågas och har möjlighet att komma till nytta inom industrin. Det ger oss möjlighet till fortsatt utveckling inom ett för framtiden viktigt område, säger Per-Olof Brehmer.

Bild: Margareta Bachrack Lindström, prorektorInom utbildningsområdet fullföljs de satsningar på utökning av platserna inom samhällsviktiga utbildningar. Här finns ett ökat antal platser inom läkarutbildningen, lärar- och förskollärarutbildningar, ingenjörsutbildningar och inom samhällsbyggnadsområdet. Därtill föreslås att den tillfälliga förstärkning av humaniorautbildningsområdet, som tidigare tagits, permanentas från 2020.
- Sammantaget ger detta LiU goda förutsättningar att kunna erbjuda bra utbildning med hög kvalitet inom områden som efterfrågas av såväl studenter som samhälle, säger Margareta Bachrack Lindström, prorektor.

 

Riksdagen fattar beslut om anslaget till LiU i regleringsbrevet i december 2019.

 


Anna Valentinsson 2019-09-30
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-01