Göm menyn

Användning av LiU:s lokaler

LiU:s lokaler utvecklas ständigt för att passa för forskning, studier och samverkan. Ett led i detta är nyligen beslutade riktlinjer som förtydligar hur, när och till vad som lokalerna får nyttjas. Riktlinjerna ska också bidra till trygga campusmiljöer, och kommer att implementeras successivt under året.

Bild: Trappa Kåkenhus. Foto: Per WichmannDet är universitetet som ansvarar för att studenter och medarbetare har en trygg och säker studie- och arbetsmiljö. För detta finns ”Riktlinjer för användning av lokaler”, förtydligade och beslutade den 10 juni. Av praktiska skäl kommer riktlinjerna implementeras successivt under hösten.

De nya reglerna innebär bland annat att:

  • Alla byggnader får samma generella öppettider. Det innebär till exempel att man inte ska kunna gå in i en byggnad och bereda sig tillträdde till en annan byggnad genom kulvertsystemet.
  • Studenter och anställda har generellt tillträde till lokalerna mellan klockan 05.00 och 23.00. Undantag kan tillåtas i särskilda fall.
  • Bryter man mot reglerna, genom att till exempel övernatta eller förtära alkohol i lokalerna, släppa in obehöriga, låna eller låna ut LiU-kortet, kan universitetet tillfälligt blockera LiU-kortet.

Generellt gäller att universitetets lokaler i första hand ska användas för dess egen verksamhet. Det är inte tillåtet att använda lokalerna för privata arrangemang, affärsverksamhet eller annan verksamhet utanför studier eller arbete.
Universitetet har också en restriktiv hållning till tillfällig försäljning och reklamverksamhet.

LiU-kortet med tillhörande kod ska förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan bereda sig tillträde till LiU:s lokaler. Behörighet till lokal är personlig. Det är därför inte tillåtet att låna ut kort och/eller kod till någon annan. Man får inte heller använda någon annan persons kort eller kod.

Vid misstanke om brott mot reglerna kan väktare tillfälligt utestänga personer. Om anställda bryter mot reglerna kan det leda till tillfällig utestängning från lokalerna och arbetsrättsliga åtgärder.

Läs de nya Riktlinjerna för användning av lokaler (pdf)

 

 


Elisabet Wahrby 2019-06-27
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-27