Göm menyn

Stegvisa förändringar av verksamhetsstödet

När rektor Helen Dannetun nu beslutar om hur verksamhetsstödet vid LiU ska effektiviseras blir det efter en modell med mer stegvisa förändringar som genomförs under längre tid än vad Effektiviseringsuppdragets rapport föreslog tidigare i år. Beslutet utgår ifrån att verksamhetsstödet i högre grad än idag ska arbeta tillsammans, såväl inom processer som mellan olika organisatoriska nivåer.

 

 

Beslutet i korthet

 • Planerings- och ekonomidirektören, Kommunikationsdirektören och HR-direktören får i uppdrag att i samverkan med administrativa chefer och kanslichefer utveckla ett fördjupat teamorienterat arbetssätt inom respektive verksamhetsområde.

 • Ett pilotprojekt genomförs vid Campus US där verksamhetsstödet för ekonomi och inköp vid de nya institutionerna HMV och BKV samt IMT organiseras i ett kluster.

 • Modellen som används inom kommunikationsverksamheten där medarbetare är anställda vid Kommunikations- och marknadsavdelningen (KOM) för att hyras ut som internkonsulter inom andra delar av organisationen införs vid samtliga institutioner. En gemensam årlig kommunikationsplan ska tas fram för hela universitetet och i ett tredje steg kommer också fakulteternas kommunikatörer vara anställda vid KOM men nära knutna till respektive fakultet.

 • Fakulteternas uppdrag ensas så att de får samma verksamhetsstöd. Det innebär att ansvaret för handläggning av tentamen, antagning, examen och schemaläggning/lokalbokning finns på universitetsförvaltningen.

 • Fakulteterna får hela ansvaret för studievägledningen. Det innebär att den centrala studievägledningen överförs till fakultetsnivån och institutionernas ansvar för studievägledning upphör.

 • Stödet och kompetensen kring förändringsledning och verksamhetsutveckling förstärks.

 • Anställningsprövningen permanentas och vidareutvecklas.

 • Den så kallade ”Chalmersmodellen” införs som innebär att två-tre administrativa chefer och kanslichefer regelbundet möter de processansvariga cheferna för en dialog kring utveckling av verksamhetsstödet.

 • Modellen för uppföljning av verksamhetsstödets kostnader ska vidareutvecklas för årlig uppföljning.

 • Internationaliseringsdirektören får i uppdrag att slutföra sin utredning om LiU:s internationella arbete och hur verksamhetsstödet inom området ska organiseras.

 • IT-direktören får uppdraget att utveckla IT-verksamheten genom att konsolidera lösningar och förbereda IT-verksamheten för framtiden.

 • Rollerna som administrativ chef och kanslichef utvecklas genom att en del av uppdraget blir att arbeta med universitetsgemensamt verksamhetsstöd och utvecklingsarbete.

 • Vart tredje år ska verksamhetsstödets olika processer genomföra verksamhets- och kompetensanalyser.

 


2019-06-14
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-14