Göm menyn

Ett långsiktigt förändringsarbete

 

 

Utredaren Marianne Granfelt har nu lämnat sitt förslag till rektor på ett effektivare och robustare verksamhetsstöd vid Linköpings universitet. Huvudlinjen i förslaget är att verksamhetsstödet ska vara fysiskt placerat i kärnverksamheten men organisatoriskt tillhöra och ledas av respektive processägare.

Efter ett års arbete ligger nu effektiviseringsuppdragets rapport färdig. Den innehåller en mängd förslag på förbättringar av verksamhetsstödet vid LiU som framför allt bygger på en tydligare och enhetligare organisation.
- Det har varit ett intensivt arbete, ett viktigt uppdrag och ett stort engagemang från ansvariga och medarbetare inom verksamhetsstödet, inte minst under arbetet med processer och aktiviteter under perioden juni till november förra året, konstaterar Marianne Granfelt.

- Min slutrapport tar framför allt upp förutsättningarna för att LiU ska kunna genomföra, vidmakthålla och utveckla nya arbetssätt. Rapporten tar däremot inte ställning till de enskilda förslagen på förbättringar, det arbetet måste fortsätta och beslutas i de ordinarie strukturerna.

 

Bild: Förutsättningar för att arbeta effektivare

 

Vilken slutsats kommer då Marianne Granfelt fram till? Går det att genomföra besparingar och effektiviseringar inom verksamhetsstödet på LiU?

- Ja, absolut. Jag tror att om man gör de saker jag föreslår så kommer man att både spara pengar och bli effektivare. Det viktiga är att få till ett sätt att arbeta med kontinuerliga förbättringar och effektiviseringar, slår Marianne Granfelt fast.

En fråga som väckt diskussion inom organisationen är vem som ska ”äga” resurserna inom verksamhetsstödet – institutionerna och fakulteterna i det som brukar kallas kärnverksamheten eller de centralt placerade direktörerna för till exempel HR, Kommunikation eller Ekonomi och planering.
- En viktig grund för mig har varit att förändringar i verksamhetsstödet bör genomföras för hela LiU och inte för enbart vissa delar av verksamheten. Det är då som man bättre kan hjälpa varandra och skapa ett ökat förtroende till verksamheten.
I och med överlämnandet av rapporten till rektor Helen Dannetun är grunden för det fortsatta arbetet lagd. Nu är det upp till universitetsledningen och de berörda processägarna att driva det vidare.

- Utredaren har lämnat många spännande förslag och analyser för det fortsatta förändringsarbetet, och jag delar uppfattningen att vi behöver bättre verktyg för uppföljning. Ett utvecklat teamarbete och ett gemensamt arbete för att åstadkomma mer av tillit och förtroende kommer att vara centrala utgångspunkter för fortsättningen, säger universitetsdirektör Kent Waltersson.

- Vi kommer att återkomma med besked om hur effektiviseringsarbetet går vidare men generellt kan sägas att vi nu återgår till ordinarie beredningsstruktur. Det pågår ju samtidigt en förändring av institutionsstrukturen på filosofiska och medicinska fakulteten, vilket kan innebära förändringar också i hur verksamhetsstödet ska organiseras och hur vi ska hitta bäst synergieffekter. Det handlar, som alltid, om att hitta balansen i förändringsarbetet så att vi varken tappar tempo eller försöker göra precis allting samtidigt. Vi måste ha respekt för att förändringar innebär en ansträngning för verksamheten, sammanfattar Kent Waltersson.

 

Modell för kontinuerlig effektivisering

 

 

Se intervjun med Marianne Granfelt på Youtube

Läs hela slutrapporten (pdf)

Har du frågor om rapporten eller det fortsatta arbetet med effektiviseringar? Gå in på Effektiviseringsuppdraget på Insidan och den funktionsmejl som finns där.

 


2019-02-18
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-18