Göm menyn

Organisationsförändringarna tas upp i universitetsstyrelsen

 

Rektor Helen Dannetun föreslår inför universitetsstyrelsens möte nästa vecka förändringar när det gäller institutionsstrukturerna med kopplingar till medicinska och filosofiska fakulteterna samt utbildningsvetenskap. Förslaget innebär färre och bättre sammanhållna institutioner. Hon föreslår också fortsatta utredningar om framtida satsningar på humaniora och en ökad samverkan med andra lärosäten för att kunna erbjuda moderna språk.

Under 2018 genomfördes två större utredningar kring organisation och innehåll i verksamheten för den medicinska fakulteten och för området humaniora och samhällsvetenskap. För den medicinska fakulteten är förslaget som nu tas upp i universitetsstyrelsen resultatet av två utredningar av ”gränsdragningen” mellan institutionerna IMH, IKE och delar av ISV. Förslaget är att det blir två institutioner varav en, tills vidare kallad X, som fokuserar på folkhälsa och nära vård samt specialistvård, och en som kallas Y med inriktning mot barns och kvinnors hälsa, inflammation och cancer, kirurgiska vetenskaper och akutvård, translationell och laborativ medicin samt neurovetenskap.

- Den nya institutionsindelningen ger oss två livskraftiga och väl sammanhållna institutioner med goda synergieffekter för fortsatt utveckling inom både utbildning och forskning som administration. Den innebär också goda möjligheter till förbättrad samverkan med hälso- och sjukvården, konstaterar rektor Helen Dannetun.

Också humaniora och samhällsvetenskap har vid flera tillfällen varit föremål för utredningar, bland annat på grund av de återkommande underskotten för vissa ämnen och utbildningar. När den så kallade Humaniorautredningen under hösten presenterade sitt förslag, med bland annat avvecklingar av moderna språk och slöjdutbildningen, väckte det dock starka reaktioner. På kort tid genomfördes ett omfattande arbete på berörda fakulteter och institutioner för att till respektive fakultetsstyrelse och rektor få fram de underlag som nu ligger till grund för det förslag som lämnas till universitetsstyrelsen.

- Humaniora och samhällsvetenskap är ett prioriterat område för LiU. Vi behöver därför genomföra en långsiktig förstärkning för att fortsatt kunna erbjuda attraktiva och samhällsrelevanta utbildningar, kommenterar Helen Dannetun.

Ett förslag som plockas upp från Humaniorautredningen är bildandet av en ny institution för humaniora och samhällsvetenskap. Förslaget innebär att institutionerna ISV, ISAK och IKK försvinner och ersätts av den nya institutionen, med arbetsnamnet Z tills vidare. Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap föreslås återkomma med förslag kring vissa ämnens institutionsplacering som inte med självklarhet kan flyttas till institution Z.
Förslaget från Humaniorautredningen att under en period inrätta en tillfällig institution för de verksamheter som ska avvecklas har dock rektor Helen Dannetun inte tagit med i sitt förslag till universitetsstyrelsen.

Ett annat förslag från Humaniorautredningen var att avveckla moderna språk men att utveckla det som kallas professionsspråk, det vill säga kurser med fokus på språkfärdighet i professionella sammanhang, och det är något som rektor föreslår universitetsstyrelsen ska utredas vidare.
- Ja, genom att avveckla moderna språk som dragits med ekonomiska underskott på grund av för få sökande, kan vi skapa utrymme för andra satsningar inom humaniora. Jag ger Utbildningsvetenskap uppdraget att snarast undersöka vilka möjligheter det finns att istället köpa distanskurser i moderna språk från andra lärosäten. Vi kan samtidigt behålla kompetens inom språk genom att starta kurser inom professionsspråk, något som vi skulle bli först i landet med.

Ett annat utbildningsområde som, åtminstone delvis, haft vikande söktryck är slöjd. Humaniorautredningen ville avveckla, Utbildningsvetenskap och Filosofiska fakulteten fortsätta att utreda och behålla. Rektors förslag till styrelsen blir att just utreda nya lösningar.
- Jag vill att Utbildningsvetenskap, i samråd med filosofiska och tekniska fakulteterna, ska utreda hur slöjd kan utvecklas i framtiden genom samarbeten mellan angränsande verksamheter inom LiU. Till detta ska läggas en utredning om hur LiU:s estetiska utbildningar ska kunna utvecklas, säger Helen Dannetun.

Om universitetsstyrelsen ger klartecken kommer det med andra ord att krävas ett omfattande fortsatt arbete.
- Ja, vi är vi beredda att trycka på knappen för en lång rad uppdrag. Det var ett intensivt arbete under förra året och det kommer att fortsätta framöver, till exempel för HR för att få de nya institutionerna på plats till förste januari 2020 men också för att våra satsningar inom humaniora ska börja ta form, säger Helen Dannetun.

 


Björn Stafstedt 2019-02-07Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-07