Göm menyn

Förändringar på Medfak

Bild: Hus 511, Campus US. Foto: Thor Balkhed

 

Humaniorautredningen, som presenterades för ett tag sedan, fick stor uppmärksamhet. Men också på Medicinska fakulteten finns förslag till institutionsförändring.

Medicinska fakulteten har utmaningar kring ekonomin för utbildningarna. Det finns behov av besparingar samtidigt som pedagogik och kvalitet behöver utvecklas, och lärarnas tid för forskning och kompetensutveckling behöver utökas. I nuvarande organisation har de två största utbildningar, läkarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet, strukturella problem med stora olikheter mellan institutionerna som skapar merarbete och ekonomisk osäkerhet. Samtidigt ökar pressen från nationellt håll på bland annat ökad akademisk närvaro inom universitetssjukvården. I utvärderingen av klinisk forskning (ALF) framkom kritik av fakultetens komplicerade organisation.

Bild: Johan D Söderholm, dekanus Medicinska fakulteten- Vi behöver skapa en likartad och funktionell process för fördelning av utbildningsuppdrag och ekonomi mellan och inom de två institutionerna, säger Johan D Söderholm, dekanus på Medfak. För att långsiktigt kunna ha en positiv utveckling behöver vi kunna arbeta gemensamt och smidigt inom Medfak, såväl mellan institutioner som gentemot hälso- och sjukvården. Därför behöver vi ta till vara den möjlighet vi nu har fått att bilda två rena Medfak-institutioner med bästa kvalitet i kärnverksamheten som ledord och där strukturerna jobbar med oss, inte mot oss.

Två utredare, Diana Berggren och Lars Rydberg, fick uppdraget av dekanus att lämna förslag till hur verksamheten inom fakulteten bäst ska organiseras.

Det utredningen föreslår är:

  • Två institutioner med verksamhet på flera orter
  • Samma förutsättningar för lärare som deltar i program som har verksamhet på flera orter
  • Bägge institutionerna har en blandning av kliniska och prekliniska ämne och mer därtill
  • Vårdutbildningar finns i bägge institutionerna och läkarprogrammet är fördelat på bägge institutionerna
  • Balans mellan utbildningsuppdrag mellan de två institutionerna
  • Balans i antalet anställda lärare i de två institutionerna
  • Ökad samordning mot universitetssjukvården
  • Ökad samordning i administration mellan de två institutionerna, till exempel likartade rutiner och processer

 

De två föreslagna institutionerna, X och Y, är väsentligen lika stora men har olika profiler där X har större inriktning mot samhälle och öppenvård och Y har ett större inslag av slutenvård och ämnen associerade med laborativ verksamhet.

Rektor har gett fakultetsstyrelsen fram till den 14 december på sig att ta ställning till förslaget. I den fortsatta processen kommer det att tillsättas projektledning och omorganisationsstöd som ser till att kärnverksamheten inte berörs i onödan, så att kvaliteten i våra utbildningar inte påverkas och en god arbetsmiljö för våra medarbetare bevaras under omorganisationen.

I en förankrings- och modifieringsprocess kommer fakultetsledningen och fakultetsstyrelsen dels att beakta remissvaren och dels föra en breddad och fördjupad dialog med ämnesföreträdare, avdelnings- och enhetschefer och administratörer inom avdelningarna, samt ledningen för strategiområdena. Därutöver är mötena självklart också öppna för andra intresserade medarbetare. Dialogerna kommer att gå ut på att grupperna ger konstruktiva förslag på hur vi bäst gör en fördelning av vår verksamhet på två institutioner.

 

Institutionsutredningen Medicinska fakulteten (pdf)

 

 


2018-10-30
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-06