Göm menyn

Humaniorautredningen överlämnad

Att LiU kan fortsätta att erbjuda relevanta utbildningar inom humaniora är centralt för arbetet med att hantera samhällets utmaningar. Därför föreslår humaniorautredningen att vissa utbildningar utvecklas och andra avvecklas samtidigt som organisationen för humaniora och samhällsvetenskap förändras.

Det var i mars i år som rektor beslutade att uppdra åt filosofiska fakulteten i samverkan med området för utbildningsvetenskap, att tillsätta en utredning för “utvecklad verksamhet inom humaniora, ändrad institutionsstruktur och stabila ekonomiska förutsättningar”. Ett uppdrag var bland annat att presentera förslag till strategisk profilering av humaniora inom LiU. Utredaren Jörgen Tholin, prorektor vid högskolan i Borås, och utredningssekreteraren Johan Wänström från Centrum för kommunstrategiska studier vid LiU överlämnade på måndagen sin utredning.

Ett antal utbildningar och miljöer med humanistisk inriktning har under flera år kämpat med dålig ekonomi. Utvecklingen har inte kunnat hejdas trots ett gediget arbete på institutionsnivå samt hjälp av extra resurser från den filosofiska fakulteten, utbildningsvetenskap och rektor. Svårigheter med att attrahera externa forskningsmedel, dyra speciallokaler och ett minskat söktryck till flera utbildningar och kurser är några av orsakerna bakom utvecklingen.

- Vår uppfattning om de ekonomiska problemen inom humaniora är att det skett ett omfattande saneringsarbete under senare år och att det inte är möjligt att genomföra några mer generella besparingar på de här verksamheterna, de är så slimmade att ytterligare “osthyvlande” skulle göra mer skada än nytta, säger Jörgen Tholin.
- Insikten om att något måste göras har också varit stor. Väldigt få som vi pratat med under arbetet med utredningen har sagt att man vill fortsätta med oförändrad verksamhet, konstaterar Johan Wänström.

Utredningen har kartlagt utbildnings- och forskningsverksamheten för att kunna lägga fram förslag på strategisk profilering av humaniora inom LiU men också hur det ekonomiska stödet till verksamheten ska hanteras och hur en lämplig institutionsindelning kan se ut. Bland förslagen finns avveckling och nedläggning av flera utbildningar. Ett annat av förslagen är att man inrättar en ny stor institution för humaniora och samhällsvetenskap.

 

Organisationsskiss humaniorautredningen

(Klicka på bilden för skissen som pdf-format)


Förslaget att lägga ned flera utbildningar, både inom program och fristående kurser, men också att skapa nya utbildningar bygger på utgångspunkten att LiU mer bör se till vad som efterfrågas av studenterna. Utredningen tar fasta på tidigare förslag inom filosofiska fakulteten om nya kulturvetenskapliga utbildningsprogram. En framgångsfaktor skulle kunna vara fler tvärvetenskapliga och problemorienterade inslag i utbildningarna. Också utbildningar med tydlig arbetslivskoppling och som kan genomföras på distans eller kvällstid pekas ut som utvecklingsmöjligheter.
- En annan satsning som vi föreslår är profilera en språkverksamhet på LiU med inriktning mot professionsspråk vilket innebär att den befintliga fackspråksverksamheten reformeras och utvecklas, säger Jörgen Tholin.

Vilka utbildningar och kurser är det då som utredarna föreslår ska avvecklas och läggas ned? Ja, utredningen föreslår att styrelsen för den filosofiska fakulteten ska fatta beslut om att avbryta antagningen till och därefter avveckla:

  • Kandidatprogrammet i Slöjd, hantverk och formgivning.
  • Huvudområdena Franska, Socialantropologi, Spanska och Tyska.

Utredningen föreslår vidare att styrelsen för utbildningsvetenskap ska fatta beslut om att avbryta antagningen till och därefter avveckla följande ämnen inom Ämneslärarutbildningen:

  • Franska (7-9, Gy), Spanska (7-9, Gy), Textilslöjd (7-9), Trä- och metallslöjd (7-9) samt Tyska (7-9, Gy).

- Det är viktigt att poängtera att alla studenter som har påbörjat sin utbildning på någon av dessa utbildningar får möjlighet att slutföra utbildningen. För att säkerställa detta föreslår vi också att de utbildningarna samlas i en provisorisk institution under avvecklingstiden, dvs cirka tre år, säger Johan Wänström.
 

Kommer då de här förändringarna att räcka för att sanera ekonomin och öka det framtida söktrycket?
- Ja, det är naturligtvis 10 000-kronorsfrågan. Det är svårt att förutspå vad som händer i framtiden men jag vill påstå att våra förslag innebär att de verksamheter som blir kvar är livskraftiga och att vi får en hållbar organisation med institutioner med tillräckligt med myndighetskapital, säger Jörgen Tholin.

I och med att utredningen är överlämnad till dekanerna på filosofiska fakulteten och området för utbildningsvetenskap startar en process på berörda enheter innan några beslut fattas.
- Vi är medvetna om att det finns stora förväntningar på förändringar i verksamheten, men också att det här arbetet kommer att skapa frågor och oro bland medarbetarna. Målet är att stärka och utveckla humaniora vid LiU, säger dekan Karin Axelsson.

- Jag har förståelse för kravet på att underskotten i verksamheten måste hanteras och jag ser positivt på att utveckla och förstärka humaniora på LiU. Men med det sagt; förslaget innebär stora och radikala förändringar för lärarutbildningen som, om de förverkligas, svårligen kan beskrivas som ”landets mest kompletta” i fortsättningen, säger dekan Jörgen Nissen på Utbildningsvetenskap.

På de berörda institutionerna kommer utredarnas förslag nu att diskuteras och det kommer att finnas möjlighet att kommentera förslagen fram till 5 november på en speciell mejladress (humaniorautredningen@liu.se). Om förslagen tas vidare sker det genom beslut i styrelserna för filosofiska fakulteten och utbildningsvetenskap. Fakultetsstyrelserna har sedan fram till 15 december på sig att lämna sina förslag till rektor. Beslut om eventuella organisationsförändringar fattas av universitetsstyrelse efter förslag från rektor.

- Utredningen lämnar ett sammanhållet förslag som skapar förutsättningar för att stärka humaniora vid Linköpings universitet. Det är bra att utredningen föreslår tydliga åtgärder för att minska det ekonomiska underskottet men också förslag på satsningar som ger LiU en möjlighet att profilera och utveckla sig inom området, säger rektor Helen Dannetun.

Humaniorautredningens förslag (pdf)

Samtidigt som Humaniorautredningen slutförts och överlämnats till fortsatt beredning har också Institutionsutredningen på den medicinska fakulteten slutförts och lämnats till rektor. Uppdraget var att säkerställa att verksamheten inom fakulteten blir anpassad till givna ekonomiska förutsättningar.

Institutionsutredningen Medicinska fakulteten (pdf)

 


Björn Stafstedt 2018-10-15
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-10-16