Göm menyn

Nytt nätverk ska stötta

Ett bra stöd till internationella medarbetare kan vara avgörande för om man väljer LiU framför andra universitet. Det informella nätverk som hittills funnits för detta har nu formaliserats i ett beslut.

Jessica Gidby har arbetet i flera år med att stötta och hjälpa internationella medarbetare på IFM, en institution där internationella medarbetare är ganska vanligt.
- Det arbetas med de här frågorna på lite olika håll i organisationen men det ser olika ut på olika institutioner och det finns ingen samlad bild av vad och hur mycket som görs.

Bild: Jessica Gidby, ansvarig för nätverket och Karin Gibson. Enligt LiU:s internationaliseringsplan för 2013 – 2020 ska LiU bland annat ”sträva efter att öka andelen internationella medarbetare”. Det handlar om medarbetare med hela världen som arbetsmarknad. Ett bra mottagande av medarbetare, och medföljande, påverkar möjligheten att rekrytera och behålla medarbetare. Det är därför önskvärt med en mer formaliserad styrning av arbetet med mottagandet av internationella medarbetare. Därför ska det, enligt beslutet, upprättas ett nytt nätverk, Network for International Staff Support. I nätverket ska samtliga institutioner vara representerade, liksom Internationella enheten och HR.

- Tanken är att nätverket ska öka och utveckla samordningen av mottagandet, säger Jessica Gidby, ansvarig och sammankallande i nätverket. Vi ska börja med att skaffa oss kunskap om vilken typ av stöd som behövs. Vissa frågor är verksamhetsspecifika men väldigt många är gemensamma och hanteras bäst på central nivå vilket också är flera institutioners önskemål.
Exempel på sådant som är gemensamt är framför allt bostad. Men också migrationsfrågor, introduktion, medföljande, barnomsorg och skola.
- Vi vill skapa gemensamma system, formulär, checklistor eller vad som nu kan tänkas behövas, säger Jessica Gidby.

Internationella enheten har tidigare arbetat med frågor kring mottagning av internationella medarbetare men då mer specifikt mot strategiskt rekryterade medarbetare.
- Nu vill vi arbeta mer brett, från doktorander och uppåt, säger Karin Gibson. Internationella medarbetare som kommer hit har varken nätverk eller kunskap om de svenska systemen, de behöver hjälp. Många andra universitetet i både Sverige och världen arbetar såhär, det måste vi också göra.

Det Jessica Gidby nu kommer att ta tag i är att samla nätverket, prioritera frågor, utveckla gemensamma rutiner och ett gemensamt synsätt.
- Det kommer att spara tid i längden. Vissa institutioner har få och sällan internationella medarbetare. Saker man gör sällan tar längre tid.
- Idag vet heller ingen hur många medarbetare det handlar om, säger Karin Gibson. Det finns inga system för det. I Primula ser man bara dem som får lön från LiU. Men det kommer också medarbetare på till exempel stipendier.

Kan ett bra mottagande vara avgörande för hur man väljer?
- Absolut, säger Jessica Gidby. Det har vi exempel på från IFM, när medföljande inte får arbete – då blir det problem. Det viktigaste är naturligtvis arbetets innehåll. Men de här personerna har inte bara en ansökan ute. Om arbetsuppgifterna är ungefär de samma kan ett bra mottagande vara avgörande.
- Ryktet sprider sig också, det blir ringar på vattnet, tillägger Karin Gibson. Duktiga forskare genererar duktiga studenter. Så det här blir en ganska billig marknadsföring.

 

Beslut: Inrättande av nätverk för stöd till internationella medarbetare (pdf)

 


Elisabet Wahrby 2018-08-09
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-08-09