Göm menyn

Samverkan om uppdragsutbildning

Både en uppdragsutbildning i digitalisering och ökad kunskap om samverkan kring uppdragsutbildning. Rätt använda kan man få ut mycket av en liten summa Vinnova-pengar.

Bild: Robothand och mänsklig hand. Foto: IstockphotoDen 1 januari 2018 ska verksamhetsstödet ”LiU Uppdragsutbildning” vara igång. Under våren har Sabrina Thelander arbetat fram ett förslag på hur LiU ska organisera sig för att öka volymen av uppdragsutbildningar. Fram till årsskiftet arbetar hon med att sjösätta den nya enheten.

När Vinnova utlyste medel, sökte och fick Sabrina Thelander och fick 700 000 kronor för ett projekt som syftar till att stärka LiU:s kapacitet att utveckla och samverka om uppdragsutbildning. Projektet är ett delprojekt i ett större projekt med flera universitet involverade. Idén till projektet fick hon när hon pratade med presumtiva uppdragsgivare i våras.

- De ville inte bara ha en köp och sälj-relation med universitetet utan de vill ha en dialog för att både de och LiU ska kunna bli bättre på att analysera kompetensbehoven nu och i framtiden. De hoppas på att ny kunskap ska växa ur samverkan.
Två organisationer som Sabrina Thelander pratat med är intresseorganisationen Företagarna och Telia Company. Båda lyfte fram att det finns ett stort behov av kompetensutveckling när det gäller digitalisering, inte minst i företagen.

Nu ska projektet ”Gemensam kunskapsbildning i samverkan om uppdragsutbildning” inte bara undersöka hur en uppdragsutbildning med fokus på digitalisering och för olika typer av företag kan se ut till innehåll och form. En uppdragsutbildning ska också utvecklas inom ramarna för projektet. Men projektet ställer också frågor på en annan nivå om samverkan om uppdragsutbildning :Kan man finna en modell för hur uppdragsutbildning kan utformas i samverkan mellan universitet och företag; vilka möjligheter och begränsningar finns? Hur kan man tillsammans utveckla förmågan att analysera nuvarande och framtida kompetensbehov? Vilka kompetensbehov identifieras som viktiga i dialogen mellan universitet och olika typer av företag? Vem anses behöva vilken kunskap?

Bild: Sabrina ThelanderFör att få svar på dessa frågor ska en grupp träffas ett antal gånger under 2018 inom ramarna för projektet för att diskutera hur en uppdragsutbildning skulle kunna se ut. I gruppen ingår LiU och representanter från företag. Gruppens diskussioner kommer att följas av en forskare vid LiU och bli till underlag för en reflektion över villkoren för samverkan och över hur idéer om vilka kompetenser som behövs skapas i diskussionen. I gruppen medverkar LiU, Telia Company, intresseorganisationen Företagarna, Saab, ABB, Scania och ett mindre företag i Östergötland.
- Vi börjar i det lilla, säger Sabrina Thelander. Men de som deltar från företagen är personer på hög nivå med mandat att ta saken vidare i sina respektive organisationer.

Från LiU deltar Fredrik Heintz på IDA och Erica Byström på IBL, två forskare och lärare som kommer att ha centrala roller i projektet. Fredrik med sin kunskap om digitalisering och artificiell intelligens (AI) och Erica med kunskap om vuxnas lärande. Båda deltar i gruppen och planerar träffarna. Erica är projektledare och hon är också den som ska titta på vad som händer i interaktionen för att få kunskap om och förstå processerna i samverkan om uppdragsutbildning. Hennes arbete resulterar i en rapport om kunskapsbildning i samverkan om uppdragsutbildning 2019.

Bild: Fredrik HeintzDigitalisering och AI är breda begrepp. Vad kan det konkret innebära för ett företag?
- Det är brett för att det kan vara så olika saker för olika företag, säger Fredrik Heintz. Det kan handla om att gå från analoga till digitala tjänster eller produkter, att med hjälp av digital teknik göra produktionen effektivare och optimera logistik eller administration. Förbättrad produktivitet och effektivitet minskar kostnaderna.
- Tanken är att utveckla en kontinuerlig kompetens om digitalisering, inte att ta fram en enstaka kurs i en kompetens, poängterar Fredrik Heintz.

- Jag tycker att det är fantastiskt att få in så mycket kunskap – från LiU och från företagen – i ett så pass litet projekt. På det här sättet kan vi både studera samverkansprocessen plus planera och kanske skapa en relevant uppdragsutbildning i digitalisering, säger Sabrina Thelander.


Elisabet Wahrby 2017-11-24
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-11-24