Göm menyn

Nu satsar LiU på uppdragsutbildning

Hur kan LiU erbjuda mer uppdragsutbildning som vilar på vetenskaplig grund och svarar mot de behov som finns i samhället? Under våren har Sabrina Thelander på CKS lett en utredning med uppdraget att presentera ett förslag på just detta.

Bild: Sabrina Thelander, biträdande föreståndare för CKS. Foto: Anna ValentinssonLiU är ett utpräglat program- och campusuniversitet. Uppdragsutbildningar har inte haft någon framträdande roll och inte bedrivits i någon större omfattning, jämför med en del andra lärosäten. De uppdragsutbildningar som finns hanteras idag främst på institutionsnivå och det finns inte någon gemensam organisation eller samordning av utbildningarna.

Men med en arbetsmarknad som förändras i allt snabbare takt blir fort- och vidareutbildning allt viktigare och mer eftertraktad. Staten understryker uppdragsutbildningarnas betydelse för det livslånga lärandet. Det är också något som LiU vill bidra till. Staten ser uppdragsutbildningarna som ett verktyg för att samverka med det omgivande samhället och menar att universitet och högskolor ska ha en pådrivande roll i det.

Inom ramarna för en utredning har Sabrina Thelander, biträdande föreståndare på CKS, tillsammans med en styrgrupp, under våren arbetat fram ett förslag på hur LiU ska organisera sig för att öka volymen av uppdragsutbildningar. Efter presentation för universitetsledningen i augusti fattade rektor beslut om den nya organisationen.
Den innebär att fakulteter, institutioner och en universitetsgemensam funktion, ”LiU Uppdragsutbildning”, med universitetsförvaltningen som organisatorisk hemvist, ska samarbeta inom ramarna för en ny organisation från och med årsskiftet.
LiU Uppdragsutbildning ska vara avtalsskrivande part och stödja institutionerna i arbetet med att hantera administration, kontakter med uppdragsgivare, informera utåt med mera.

Det finns en del utmaningar att hantera, enligt Sabrina Thelander. LiU har visserligen erfarenhet av att bedriva uppdragsutbildning, men fakulteter och institutioner pekar på att kunskapen om och rutiner för att planera och bedriva uppdragsutbildning måste förbättras. LiU behöver skapa en beredskap för att på olika sätt bemöta den variation på efterfrågan som kan finnas.
- Med vårt förslag ville vi skapa ett arbetssätt som ska ge fakulteter och institutioner stöd i arbetet med att utveckla och bedriva uppdragsutbildning, säger Sabrina Thelander.

- Kontakter med andra universitet visar att det är viktigt att ha goda relationer internt för att lyckas, fortsätter Sabrina Thelander. Enheten måste jobba nära tillsammans med institutionerna och fakulteterna för att få legitimitet i organisationen och på så sätt vara till verklig nytta för LiU. Ett sätt att försäkra sig om att det sker ett kunskapsutbyte mellan LiU Uppdragsutbildning, institutionerna och fakulteterna är att de projektledare som knyts till enheten, och har ansvar för olika utbildningsprojekt, är lärare och forskare.

Bild: Undervisning Snabbspår för lärare. Foto: Charlotte PerhammarUppdragsutbildningar omsätter idag omkring 16 miljoner kronor på LiU. Stora uppdragsgivare 2016 var Skolverket och Arbetsförmedlingen genom Korta Vägen och Snabbspår (bilden till höger).
- Uppdragsgivarna efterfrågar ”en väg in”, säger Sabrina Thelander. Vi måste rigga oss som organisation, informera och lotsa uppdragsgivare in i systemet. Intervjuer med uppdragsgivarna visar att de efterfrågar något mer än en ”köp och sälj-modell” – de vill stärka den egna kapaciteten och göra kvalificerade analyser av nuvarande och framtida kunskapsbehov i samverkan med LiU. Att göra sådana analyser är något som också LiU kan bli bättre på.

En stor potential är statliga myndigheter, de köper mycket och man får stor volym i utbildningarna. Men Sabrina Thelander ser också till exempel företag som potentiella kunder. Enligt henne tyder mycket på att de inte satsar på fort- och vidareutbildning i form av uppdragsutbildning i den utsträckning som skulle behövas inom områden som till exempel digitalisering.
- Uppdragsutbildningarna bidrar också till att för in kunskap från omvärlden och yrkeslivet till LiU, säger Sabrina Thelander. Det kan få betydelse för den forskning och annan utbildning som finns vid LiU. Och rätt bedriven och prissatt kan den innefatta arbetstid för viktig kompetensutveckling.

Under hösten leder Sabrina Thelander ett projekt som ska skapa förutsättningar för att den nya organisationen ska kunna sjösättas den 1 januari 2018.

Om fem år – hur tror du då att det ser ut när det gäller uppdragsutbildning på LiU?
- Då hoppas jag att vi nått målet att uppdragsutbildningarna omsätter 50 miljoner kronor. Det är ungefär som Karlstad universitet, det borde vi väl klara? Och så hoppas jag att institutioner, fakultet och enheten hittat ett bra sätt att jobba på, att man inte behöver börja från noll varje gång utan har utvecklat bra arbetsrutiner. Att vi har en gemensam idé och en samlad kunskap. Jag hoppas att enheten LiU Uppdragsutbildning ska vara en bra, rolig och inspirerande arbetsplats och att den kan fungera som ett kompetent och effektivt stöd för institutionerna. Vi gör bra uppdragsutbildningar idag, vi ska bara göra det mer.

 

Strategi för uppdragsutbildning: ökad volym i extern fort- och vidareutbildning (pdf)

Beslut om strategi för uppdragsutbildning (pdf)

 

I styrgruppen har ingått: Jörgen Nissen, ordförande och dekan för Utbildningsvetenskap; Per-Olof Brehmer, prefekt vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI); Lena Törnborg, controller vid institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE); Peter Värbrand, vicerektor för samverkan.

 


Elisabet Wahrby 2017-09-18
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-09-18