Göm menyn

77 procent anser att LiU är en god arbetsplats

Förra veckan presenterades LiU-resultatet av årets medarbetar- och doktorandundersökning. Två starka områden som sticker ut är chefskap och medarbetarskap.

Chefskapet får högst poäng i medarbetarundersökningen. Medarbetarna vid LiU uppskattar sin närmaste chef och cheferna tycker att chefsuppdraget är tydligt. På topp när det handlar om medarbetarskap hamnar ”Jag är stolt över att arbeta på LiU” och ”Jag rekommenderar gärna andra att söka arbete på LiU”.

Ett axplock ur totalresultatet visar:

  • Tre av fyra är stolta över att arbeta på LiU.
  • Det sociala samspelet får höga resultat. 83procent diskuterar frågor och utmaningar som uppstår i arbetet med sina arbetskamrater och vi känner oss trygga, respekterade och accepterade för de vi är. Likaså känner vi att arbetet är meningsfullt och stimulerande.
  • Fyra av tio rekommenderar gärna andra att söka arbete på LiU.
  • Institutionerna IDA och ITN får högst värde, 4,3 av 5, på arbetsplatsindexet som består av frågan ”Sammanfattningsvis tycker jag att LiU är en god arbetsplats”. Medelvärdet för LiU ligger på 4,1.
  • En av tio uppger att de har varit utsatta för negativ särbehandling under de senaste två åren.
  • Frågor kopplade till arbetsrelaterad stress och arbetsmängd hamnar bland de frågor som får lägst medelvärde.
  • Två frågor som får låga poäng är att medarbetare inte känner till institutionens/motsvarandes utmaningar och prioriteringar och universitetets strategi.

Resultat doktorandundersökningen

Bild: Diagram från medarbetarundersökningenSvarsfrekvensen ligger, även i år, något lägre för doktorandundersökningen än för medarbetar-undersökningen. Men det är stor skillnad mellan de olika institutionerna, från 50 procent till 100 procent.

De viktigaste resultaten, enligt Ramböll som presenterade LiU-resultatet av de båda undersökningarna, är betyget för forskarutbildningen i sin helhet som får betyget 3,9 på en femgradig skala. Det är samma resultat som 2015 och institutionerna TEMA, IKK och MAI får också i år bäst betyg.

Handledningen är en styrka också i år. Framför allt är man nöjd med handledarens förmåga att skapa engagemang och motivation. Annat som får höga betyg är servicen från universitetsbiblioteket, möjligheten att presentera sin forskning vid seminarier samt att man får återkoppling på textutkastet inom rimlig tid.

Stress och för få kurser inom forskningsområdet är en utmaning för universitetet. Stress får betyget tre, vilket är en ovanligt hög siffra för arbetsplatser, enligt Ramböll. I enkäten hamnar tre av frågorna om stress bland de tio som får lägst genomsnitt. Problemet när det gäller kurser handlar om att det ofta rör sig om smala forskningsområden och små grupper. Det är svårt för universitetet, enligt prorektor Folke Sjöberg, att då erbjuda relevanta kurser. Dock tittar man på lösningar för detta, bland annat med en portal för annonsering av forskarutbildningar nationellt. Fler doktorander uppger att de har nytta av sina forskarutbildningskurser jämfört med 2015. De två frågor som sjunkit mest är kopplade till IT-service samt att uppföljningen från förra undersökningen resulterade i revideringar av studieplanen.

Noterbart är att de doktorander som är i början av sin forskarutbildning generellt är mer positiva än de som är i slutet. Introduktionen spelar också stor roll för om man tycker forskarutbildningen är bra eller mycket bra.

13 procent av doktoranderna uppger att de blivit negativt särbehandlade på ett eller flera sätt. Det är en minskning med två procentenheter jämfört med undersökningen 2015. Fem procent svarade också att de inte vet om de blivit negativt särbehandlade.

Hög grad av uppföljning genererar motivation. Den 19 april skickas resultatet ut till respektive chef. Sedan börjar den viktiga genomgången och uppföljningen av resultatet för att utveckla verksamheten och arbetsmiljön. Varje chef ska i samarbete med medarbetarna ta fram en handlingsplan med prioriterade aktiviteter.

Ramböll lyfte vikten av uppföljning. Hög grad av uppföljning; av styrkor, utvecklingsområden och lösningar, och där medarbetarna är delaktiga i utformningen av dessa, genererar motivation hos medarbetarna.

I år svarade 74 %, 2 528 personer, på medarbetarundersökningen och 64 %, 672 personer, på doktorandundersökningen. 2015 låg svarsfrekvensen på 77 %, 2 788 personer respektive 63 %, 738 personer.

Mer info om doktorandundersökningen och sammanställningar på institutions- och fakultetsnivå finns här.

 

Presentation av medarbetarundersökningen (pdf)

Presentation av doktorandundersökningen (pdf)

 

Text: Sara Hammarsten och Elisabet Wahrby


Elisabet Wahrby 2017-04-20
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-04-20