Göm menyn

Framtidens nobelpristagare

I höstas började Anna Lindström och Monika Lopez på IKK, var för sig, fundera på vad de, i LiU:s namn, kunde göra för nyanlända flyktingar. Nu har de fått 30 000 kronor för att genomföra sin idé.

I december beslutade rektor om att universitetets initiativ i flyktingfrågan skulle samordnas. Inom ramen för initiativet avsattes också medel att söka för studentföreningar och anställda för enstaka arrangemang och mindre projekt. Anna Lindström och Monika Lopez på IKK sökte och fick 30 000 kronor för sitt projekt ”Framtidens nobelpristagare”.

Bild: Monika Lopez och Anna Lindström.- Men det började redan i höstas, säger Monika Lopez, adjunkt i svenska för utländska studenter och anställda. Hon och Anna Lindström, doktorand inom forskarskolan Språk och Kultur i Europa, deltog i ett frivilligt organiserat möte om vad IKK:s personal skulle kunna bidra med i flyktingfrågan. Under detta möte framkom flera förslag, bland annat om att anordna föreläsningar på kvällstid eller snabbkurser i svenska. Dessa insatser visade sig dock vara svåra att få till på frivillig basis, av praktiska och tidsmässiga skäl. En av idéerna tyckte dock både Anna och Monika verkade särskilt spännande och genomförbar, nämligen att anordna studiebesök för nyanlända ungdomar på Skäggetorpsskolan och Mottagningsenheten för nyanlända (Adjunkten).

När de upptäckte möjligheten att söka pengar från LiU:s initiativ i flyktingfrågan slog de sig ihop och arbetade fram projektet ”Framtidens nobelpristagare” som nu beviljats 30 000 kronor. Ursprunget till projektnamnet återfinns på Skäggetorpsskolans entréfasad, formulerat enligt parollen: ”Många nobelpristagare lever i dubbla kulturer. Vi vill utbilda framtidens nobelpristagare!”. Denna slogan vittnar om skolans höga ambitioner och hoppfulla förväntningar på sina elever, där kulturell mångfald betraktas som en resurs och inte som ett hinder.

Tanken med studiebesöken är dels att öka ungdomarnas lokala samhällskännedom och dels att visa på vilka möjligheter som universitetet kan erbjuda, i sinom tid.
- Vi vill göra steget till universitetet kortare och skapa en känsla av att ”universitetet är öppet för just mig”, säger Anna Lindström. ”Studiebesök väcker ofta frågor och kan bidra med att så frön som kanske skördas senare i livet”, fortsätter hon.

- För alla är kanske universitetet inte en given plats, men de ska i alla fall veta att det finns, och var. Om eleverna får kännedom om vilka utbildningsvägar som står till buds, kan de också göra mer medvetna val inför framtiden. Det skulle också kunna ge eleverna en större möjlighet att i årskurs 9 söka gymnasieskola mer medvetet, säger Monika Lopez.

I årskurs åtta påbörjas samtal om elevernas framtid. Det är därför man valt att vända sig till just den här gruppen. För närvarande handlar det om ungefär hundra elever på Skäggetorpsskolan, varav ungefär 75 procent definieras som nyanlända och 98 procent har utomeuropeisk bakgrund. För Adjunktens del kommer de att ta emot grupper om 12-16 ungdomar i ungefär samma åldrar som Skäggetorpseleverna.
- Skäggetorp är ett både segregerat och ett geografiskt isolerat område, säger Anna som själv arbetat en termin som lärare på skolan. Skolan vill samverka med samhället runt omkring och ligger också i framkant i det arbetet. Detta ser vi som något oerhört positivt och är ett arbete vi gärna vill stötta.

Nu planerar Monika och Anna för studiebesöken som kommer att äga rum under höstterminen 2016 och vårterminen 2017. Det blir två besökstillfällen, en introduktion där man bekantar sig med campus och miljöerna här, och en uppföljning där man kan gå in mer specifikt på några av de verksamheter som bedrivs här. Medlen som Monika och Anna har fått, avser täcka kostnader för transport, fika och lunch.
- Under gemensam lunch vill vi kunna ha mer informella samtal med ungdomarna, för att skapa en känsla av samhörighet och engagemang, säger Monika. Och kanske skulle campusbussen komma och hämta upp eleverna?

- Vi vill visa ett axplock av allt som görs här på universitetet – av lärare, forskare och studenter – ungefär som populärvetenskapliga veckan, säger Monika Lopez. Vi har pratat om att visa på studentinitiativ såsom juridikhjälpen och ingenjörer utan gränser, men också kanske en kort föreläsning i matte. Här finns ju så många bra pedagoger.
En annan idé är att använda studenter från Behörighetsgivande kurs i svenska och Korta vägen som tolkar och att låta någon student, med liknande bakgrund som eleverna, berätta om sitt liv och sin väg till en universitetsutbildning.
- Många av de nyanlända ungdomarna känner inte till vilka alternativ som finns, säger Anna Lindström. Med studiebesöken vill vi väcka nyfikenhet för universitetets verksamhet och visa att det finns flera möjligheter att skapa sig en framtid på, som reflekterar många olika intressen.

Vill du vara med och visa upp just din verksamhet, undervisning eller forskning under studiebesöken? Och på så sätt sprida kunskap om universitetet och dess breda verksamhet!

Hör av dig till Monika Lopez och Anna Lindström! Kanske finns en blivande nobelpristagare bland just de här ungdomarna!

LiU:s initiativ i flyktingfrågan

 


Elisabet Wahrby 2016-04-11
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-04-11