Göm menyn

Ökad informationssäkerhet och gemensam IT-organisation på LiU

För att öka informationssäkerheten ska universitetet införa en gemensam och robust teknisk hantering av IT-verksamhet och infrastruktur och dessutom skapa en gemensam IT-organisation för hela LiU. Det beslutade universitetsstyrelsen vid sitt senaste möte den 7 november.

Bakgrunden till beslutet är att internrevisionen i en rapport i januari i år lyfte fram ett antal frågor för styrelsen kring hanteringen av informationssäkerheten på universitetet. Som resultat av detta gav styrelsen rektor i uppdrag att tillsätta utredningen ”Stärkt informationssäkerhet på institutionsnivå”. Utredarna, universitetsstyrelseledamöterna Jan-Erik Ögren och Margareta Josefsson, har i sin rapport föreslaget en rad åtgärder för att förbättra informationssäkerheten på LiU. Det här är ett steg i att förverkliga målen i strategiska kartan.

Mängden information har under de senaste tio åren ökat dramatiskt och informationssäkerhet har därför blivit en angelägenhet för hela samhället, inte minst för ett universitet. Brister i rutiner kring lagring eller informationsöverföring skulle till exempel leda till att viktiga forskningsresultat försvinner eller kommer i orätta händer. Eller att studenter drabbas av förlust av dokumentation om sina studieresultat, skriver utredarna i sin rapport.
Universitetsstyrelsen har valt att fokusera på två områden: en förändrad teknisk hantering samt att införa en gemensam IT-organisation på LiU.
- Informationssäkerheten är viktigt för LiU och vi måste vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa en högre gemensam nivå, säger rektor Helen Dannetun.

Rektor fick i uppdrag av styrelsen att verkställa universitetsstyrelsens beslut. Konkret innebär det att rektor under de kommande veckorna väntas fatta ett beslut om hur arbetet ska gå till. IT-direktör Joakim Nejdeby får ansvaret som strategisk projektledare och beställare av delprojekt samt aktiviteter som ska genomföras inom ramen för ordinarie verksamhet. Han ska också ingå som ledamot i den styrgrupp som bildas för projektet. Joakim kommer att genomföra arbetet i nära dialog och samarbete med verksamhetens olika delar och nivåer. Universitetsdirektör Kent Waltersson blir ordförande i den styrgrupp som bildas för projektet. Styrgruppen kommer att ha en bred förankring från LiU:s olika fakultetsområden.

- Vi har gott om kvalificerad IT-kompetens i hela organisationen, såväl på institutionsnivå som på LiU-IT. En samlad kompetens som kommer att tas tillvara. Utmaningen är att genom en tydlig styrning och en bred verksamhetsförankring hitta de bästa lösningarna till gagn för hela LiU:s verksamhet, menar Kent Waltersson.
- Förändringsarbetet kommer bli en utmaning men vi är övertygade om att när vi genomfört förändringarna kommer LiU dels ha en bättre informationssäkerhet, dels vara bättre rustat för att möta de utmaningar inom forskning och undervisning som universitetet står inför de kommande åren, säger Joakim Nejdeby.

 

Läs hela beslutet om Informationssäkerhet på institutionsnivå (pdf)

 


Elisabet Wahrby 2013-11-13
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-01-16