Göm menyn

LiU för en bättre miljö

bildrad

 

 

 

För att begränsa klimatpåverkan och effektivisera naturresursanvändningen har LiU genomfört ett flertal åtgärder. Tre nya solcellsanläggningar har installerats på campus Valla under 2017. Ett antal belysningsprojekt har genomförts för att byta energikrävande belysningskällor mot energisnålare. Dessutom har LiU tillsammans med Akademiska Hus installerat 10 laddplatser för elfordon på parkeringen utanför Vallfarten under 2017.  Det finns möjlighet att slänga matavfall i en särskild fraktion i flera byggnader på Campus Valla och Campus Norrköping. Matavfallet omvandlas till biogas. Särskilda satsningar har även bidragit till stora minskningar i kemikalieanvändningen i samband med lokalvård. LiU:s lokalvård städar i stor utsträckning med ultrarent vatten istället för kemikalier. Under hösten 2017 har även en ny moppgarnsmodell tagits i bruk som innebär ytterligare mindre mängd kemikalier vid städning. 

I början av 2016 lanserades ett återbrukssystem på en intern webbsida för LiU där tydligt uppmärkta artiklar visas. LiU:s miljöpris tilldelades för återbruksprojektet under samma år. 

För att minska CO2utsläppen från flygresor har flera konferens- och mötesrum utrustats med teknik för resfria möten som kan användas av anställda vid LiU. När det gäller tjänsteresor har LiU 25 personbilar där samtliga drivs på förnyelsebara bränslen alternativt el. Sedan 2015 drivs alla Campusbussar på HVO och är gratis för både studenter och anställda som reser i tjänsten. 

Delar av universitetsförvaltningen (Lokalvårdsenheten och LiU-tryckerienheten) är certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO 14 001 samt enligt kvalitetsstandarden ISO 9 001. För LiU som helhet är det fastställt att miljöledningssystemet ska vara certifierbart enligt ISO 14 001 2021.

LiU arbetar med strategiska partnerskap och samverkar med andra universitet för utbyte av kunskap och information som kan driva miljöarbete framåt. Målet med dessa partnerskap är dels att höja kvaliteten på utbildningen och forskningen vid LiU, men också att bidra till en hållbar utveckling. Linköpings universitet har som lärosäte ett ansvar för utvecklingen mot en bättre miljö och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Både genom den forskning och undervisning som bedrivs och genom åtgärder internt i organisationen för att minska resursförbrukning, öka återvinning och spara energi.

Läs mer om de miljömål som LiU arbetar för att uppnå under rubriken Miljömål och handlingsplaner i vänsterspalten.

Sedan 2011 finns en intern fond för bidrag till åtgärder som minskar universitetets energiförbrukning och klimatpåverkan. Fonden finansieras genom att flygresor som beskostas av universitetet belastas med en klimatkompensationsavgift om 250 kronor per ton utsläppt koldioxid. Institutioner och anställda kan ansöka om medel ur fonden till projekt som leder till mindre utsläpp av klimatpåverkande ämnen inom LiU:s egen verksamhet.
Sidansvarig: miljo@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-15