Göm menyn

Uppgiftsbeskrivning

Miljöstrateg

Arbetar med att driva och utveckla universitetets interna miljöledningsarbete. Arbetsområden är bland annat miljömål, miljörapporter, den interna kilmatkompensationsfonden och samordning av Gröna Sektioner.

Säkerhetschef

Arbetar med att driva och koordinera universitetets säkerhetsarbete.

Koordinator miljö och säkerhet

Arbetar med miljöledning, intern miljörevision samt säkerhet inom kris och beredskap.

Koordinator kemikalier

Arbetar dels med webbverktyget KLARA för kemikaliehantering, dels med kemikaliefrågor inom ramen för SAMS kemikaliegrupp.

Koordinator biosäkerhet

Arbetar med frågor som rör arbete med mikroorganismer och genetiskt modifierade mikroorganismer. Arbetsuppgifterna inkluderar råd och stöd vid anmälan och tillståndsansökan, samt information och framtagande av rutiner för biosäkerhetsområdet.

Koordinator laboratoriesäkerhet

Arbetar med frågor som rör miljö-, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i LiU:s laboratorier och verkstäder. Det innebär bl a information och framtagande av rutiner inom laboratoriesäkerhet, råd och stöd t ex vid riskbedömning, hantering av farligt avfall, upphandlingar inom området laboratoriesäkerhet samt LiU:s lagbevakningssystem inom miljö-, arbetsmiljö och säkerhet.

Koordinator brandskydd

Arbetar med universitetsövergripande säkerhetsfrågor inom området brandsäkerhet. Här innefattas inriktning för samt stöd till institutioner och avdelningar gällande brandsäkerhetsfrågor, såsom hantering av brandfarliga och explosiva varor, utrymningssäkerhet och tekniska brandskyddslösningar.


Sidansvarig: miljo@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-11