Göm menyn

Strategiskt känsliga produkter hanteras inom flera delar av LiU. För att motverka att dessa produkter hamnar i orätta händer eller används felaktigt ska universitetet aktivt arbeta med icke-spridning och exportkontroll. 

Exportkontroll är en kontroll för att hindra att strategiskt känsliga produkter, genom export eller tillhandahållande till annan stat, hamnar i orätta händer eller används felaktigt. Kontrollkraven gäller krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (PDA). Om produkten eller tekniken omfattas av exportkontroll krävs antingen att man ansöker om tillstånd eller att man i efterhand anmäler att man använt ett generellt exporttillstånd. 

 

När kan det bli aktuellt med exportkontroll inom LiU?

Frågan om exportkontroll kan aktualiseras i LiU:s verksamhet i flera olika situationer med utländska kontakter, till exempel vid forskningsprojekt med utländska parter eller när en LiU-anställd deltar i internationella konferenser eller i andra sammanhang där det även deltar representanter från andra stater. Frågan om icke-spridning i övrigt kan aktualiseras t.ex. när en utländsk student eller utländsk forskare deltar i LiU:s verksamhet eller vid oaktsam hantering av strategiskt känsliga produkter i sammanhang där det föreligger risk för spridning till utländska kontakter. 

 

Roller inom LiU:s exportkontroll 

Miljö- och säkerhetsenheten har det övergripande ansvaret för frågor om exportkontroll och icke-spridning av strategiskt känsliga produkter inom LiU och ska både ta fram och följa upp interna styrdokument samt informera och ge råd till verksamheter som hanterar strategiskt känsliga produkter. 

Ansvarig forskningsledare alternativ avdelningschef har ansvar för att bedöma om ett forskningsprojekt avser strategiskt känsliga produkter och ska, om så är fallet, informera Miljö- och säkerhetsenheten. Försiktighetsåtgärder ska vidtas gällande tillträden och tillgänglighet till information, för att säkerställa att endast berörd personal får tillgång till de strategiskt känsliga produkterna. Vid export ska ansvarig forskningsledare alternativt avdelningschef göra en bedömning huruvida det behövs en ansökan eller anmälan om exporttillstånd. Samråd om detta ska ske med Miljö och säkerhetsenheten

Vid avtal som kan komma att innebära export av strategiskt känsliga produkter ska avtalstecknare göra en bedömning av huruvida det är möjligt att ingå detta avtal, med hänsyn till ickespridning och exportkontroll, eller om avtalet behöver justeras. Samråd om detta ska ske med Miljö- och säkerhetsenheten

 

Bestämmelser och hjälpmedel

Bestämmelser om exportkontroll finns i följande författningar:

Hjälpmedel för hantering av exportkontrollfrågor:

Mer information återfinns på Inspektionen för strategiska produkters webbplats


Sidansvarig: annevi.fredang@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-30