Göm menyn

Beredskap mot olyckor

De eventuella olyckor vid LiU som bedömts kunna innebära miljöpåverkan är brand och utsläpp till dag- och spillvattennätet. Om risk finns för miljöpåverkan till luft, mark och vatten – kontakta omgående miljökontoret i respektive stad samt miljösamordnaren på LiU.

Miljökontoret Linköping

Miljökontoret Norrköping

Utsläpp eller risk för utsläpp

Vid eventuell olycka där till exempel kemiska produkter har nått eller riskerar att nå dag- eller spillvattennätet gör följande:

  1. Täta dagvattenbrunnar och försök stoppa läckaget.
  2. Kontakta respektive stads avloppsreningverk. Följande journummer bör finnas tillgängliga i verksamheten:
    Linköping: Tekniska Verken AB journummer 013-20 83 50.
    Norrköping: Slotthagens reningsverk journummer 011-15 15 50.
  3. Underrätta berörd verksamhetschef samt centrala miljösamordnare.
  4. Kontakta kommunernas miljökontor.

Brand

Vid brand, rökutveckling och gasutsläpp larmas SOS-Alarm 112. Se Checklista svensk (.pdf) eller Checklista engelsk (.pdf). Tillkalla hjälp om någon person har drabbats av olycksfall, eller på annat sätt skadat sig. Om skadan är allvarlig eller du är osäker så ring SOS-Alarm 112.

 


Sidansvarig: miljo@liu.se
Senast uppdaterad: 2010-09-16