Göm menyn

Ansvar, roller och organisation

Miljöarbetet vid LiU organiseras i två nivåer. Dels LiU-övergripande utgående från ledning och förvaltning, dels på institutioner och enheter. Det övergripande arbetet sker delvis inom en gemensam samorganisation för Linköpings universitet och Region Östergötland, SAMS (se mer om SAMS längre ner på sidan).

LiU-övergripande nivå

Rektor är ytterst ansvarig för LiU:s miljöarbete men har delegerat ledningsansvaret för löpande arbete med miljöfrågor till universitetsdirektören. Universitetsdirektören har delegerat delar av miljöansvar till prefekter/motsvarande (enligt beslut dnr LiU-2013-00377).

På Universitetsförvaltningen arbetar personal inom Miljö- och säkerhetsenheten direkt med miljörelaterade frågor. Miljömål och förslag till större förändringar bereds av personalen på enheten, går på remiss till institutionernas miljösamordnare, prefekter och Centrala Samverkansgruppen (CSG).

På institutioner och enheter

På varje institution och enhet ansvarar prefekt eller motsvarande för miljöarbetet. Som stöd finns miljösamordnare och ombud för särskilda frågor, exempelvis för avfall och kemikaliehantering, utsedda.

Samverkansgruppen för Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS)

Sedan 2008 har Linköpings universitet och Region Östergötland avtalat om att samverka kring frågor rörande arbetsmiljö, miljö och säkerhet inom en särskild organisation, SAMS.

Övrigt

Utöver vad som beskrivits ovan arbetar även personer inom lokalvård och teknisk service liksom inom forskning och undervisning direkt med frågor som rör miljö, exempelvis med avfallshantering, energifrågor, kemikaliehantering och miljö i undervisningen.

Kontaktinformation

Har du frågor eller synpunkter angående LiU:s miljöarbete är du välkommen att höra av dig på miljo@liu.se eller kontakta någon av nedanstående:

SÄKERHETSCHEF OCH ENHETSCHEF 

Annevi Fredäng
telefon: 013-28 23 40
e-post: annevi.fredang@liu.se

 

MILJÖSTRATEG

Anna Gustafsson
telefon: 013-28 10 86
e-post: anna.a.gustafsson@liu.se

 

KOORDINATOR MILJÖ OCH SÄKERHET

Helena Tegehed Dahlin
telefon: 013 - 28 17 40
e-post: helena.tegehed.dahlin@liu.se


laboratoriesäkerhet

Hanna Wessman
telefon: 013-28 15 64
e-post: hanna.wessman@liu.se

 

koordinator Kemikaliefrågor

Petra Hagstrand
telefon: 013-28 20 33
e-post: petra.hagstrand@liu.se

 

koordinator Biosäkerhet

Charlotte Immerstrand
telefon: 013-28 58 16
e-post: charlotte.immerstrand@liu.se

 

koordinator Brandsäkerhet

Rekrytering pågår

 

 

Miljösamordnare vid institutioner och enheter

På varje institution finns det en utnämnd miljörepresentant som ansvarar för miljöarbetet på institutionsnivå. Om du har frågor kring miljöarbetet på en särskild institution eller enhet - kontakta berörd miljösamordnare.

Lokala miljösamordnare


Sidansvarig: miljo@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-05