Göm menyn

Miljöorganisation på institutioner och enheter

Rektor har delegerat ansvaret för miljörelaterade frågor vidare till prefekter och enhetschefer. Vid varje institution eller större enhet finns en miljösamordnare utsedd som stöd för prefekt eller enhetschef. Prefekt och miljösamordnare ansvarar för att miljömål och handlingsplaner upprättas.

Särskilda kontaktpersoner ska finnas utsedda för avfallsfrågor och miljölagstiftning. På institutioner som hanterar kemikalier ska även kemikalieinventerare finnas.
Lokalt forum för miljörelaterade frågor är de lokala samverkansgrupperna (LSG). För vissa frågor kan dock andra fora, exempelvis institutionsstyrelsen, vara mer lämpade.

Kontaktinformation

Om du har frågor kring miljöarbetet på en särskild institution eller enhet - kontakta berörd miljösamordnare eller kontaktperson för aktuell fråga.

  • Miljösamordnare
  • Kontaktpersoner avfallsfrågor
  • Kontaktpersoner miljölagstiftning
  • Kemikalieinventerare

 


Sidansvarig: miljo@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-08-28