Göm menyn

Linköpings universitets miljöpolicy

Linköpings universitet har som lärosäte ett ansvar för utvecklingen mot en bättre miljö och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Universitetets miljöpolicy ska genomsyra all verksamhet, vilket innebär att verksamheten ska bedrivas med hänsyn till hälsa och miljö, med god marginal ska uppfylla gällande hälsoskydds- och miljölagstiftning och ständigt ska förbättras för att minska belastningen på hälsa och miljö.

Universitetet har genom utbildning av studenter och forskningsverksamheten stor potential att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Studenter på universitetet ska ges möjlighet och uppmuntras att inhämta tillräcklig kunskap för att kunna bidra till miljöarbetet på sina framtida arbetsplatser. För att säkerställa en god miljökompetens ska miljörelaterad forskning bedrivas och övrig forskning skall uppmuntras att även inkludera miljökonsekvenser. Likaså ska universitetet bidra till kunskapsutvecklingen om miljöfrågor genom kontakter med näringsliv, offentlig sektor, ideella organisationer och allmänheten. Universitetet ska även minska miljöpåverkan från sin egen verksamhet.
Miljöanpassning ska ske utifrån vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. Miljöanpassningen ska inbegripa minimering av avfallsuppkomst och utsläppsmängder, sparsamhet med resurser och energi, samt att miljökrav ställs vid upphandling och planering av om- eller nybyggnader för universitetets verksamhet.


Sidansvarig: miljo@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-12-07