Göm menyn

Våra energikällor

Energin som används vid LiU kan delas upp på olika energislag som fjärrvärme, fjärrkyla och el. Nedan beskrivs vilka energikällor som används för respektive energislag.

Värme och kyla

Samtliga byggnader vid LiU:s campus värms med fjärrvärme och kyls med fjärrkyla från kraftvärmeverken Gärstadverken i Linköping och Händelöverket i Norrköping. Eftersom det i dessa verk samtidigt också producerar el är verkningsgraden mycket hög. Merparten av energin kommer från förnybart material, främst avfall, vilket innebär att miljöpåverkan, och särskilt då klimatpåverkan, från användningen av värme och kyla är relativt låg.

El

Universitetet har av miljöskäl valt att bara köpa el från förnybara energikällor, märkt Bra Miljöval, vilket gynnar producenter av sol-, vind-, vattenkraft och el producerad med hjälp av biobränslen. Samtidigt är tillgången på sådan ren el begränsad. Att spara el är därför ett prioriterat område.

Universitetet producerar egen el i de solcellsanläggningar som finns bland annat på A-, B-, Kärn-, Fysik- och Studenthuset på campus Valla, och på Kopparhammaren 2 och Kåkenhus på campus Norrköping.

 


Sidansvarig: miljo@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-21