Göm menyn

LiU:s miljömål

Rektor vid LiU har beslutat om miljömål för LiU som gäller under perioden 2019-2021. Se beslut och mål för 2019-2021 här.

Rektor har även beslutat om en central handlingsplan för hur LiU ska uppnå miljömålen. Respektive institution/enhet arbetar fram och beslutar om egna handlingsplaner. Handlingsplanerna för nuvarande mål finns att läsa i vårt diarium, LiUDok, LiU-2019-04046

Miljömål och handlingsplaner följs upp årligen.

Miljömålsområden inom universitetet

Miljömålen utgår ifrån universitetets miljöutredning och miljöpolicy. Miljömålen tar även hänsyn till de nationella miljökvalitetsmålen, högskoleförordningen, förordningen gällande miljöledningssystem i statliga myndigheter samt ISO-standarden för miljöledningssystem 14 001:2015. Miljömålen delas in i fyra miljömålsområden:

  • Öka kunskapen om hållbar utveckling
  • Begränsa klimatpåverkan
  • Effektivisera naturresursanvändningen
  • Minimera spridningen av skadliga och smittsamma ämnen från verksamheten.

Kvantifierbara och tidssatta miljömål samt indikatorer för uppföljning av respektive mål finns nedan i matrisen.

För att nå miljömålen arbetar universitetet genom miljöledningssystemet, genom en tydlig organisation av miljöansvariga och miljösamordnare, genom redovisning av miljöstatistik och uppföljning, genom upphandlingar med miljökrav samt genom kommunikation och information.

Miljömål 2019-2021 samt indikatorer för uppföljning

Miljömålsområde 1: Öka kunskapen om hållbar utveckling

Miljöforskningen vid LiU är framgångsrik. Utmärkande för LiU: s miljöforskning är helhetssynen och systemtänkandet. Snarare än att angripa enskilda miljöproblem fokuserar forskningen på flöden av energi och material mellan olika aktörer och på hur restprodukter kan hanteras. Samverkan mellan tekniker, naturvetare, samhällsvetare, humanister, medicinare och didaktiker ger ett helhetsgrepp för att kunna anta några de stora utmaningarna inom klimat, miljö och hållbarhet.

Som universitet förmedlar vi och tar fram ny kunskap. Studenter ska efter avslutad utbildning vid LiU ha en ökad kunskap om och förståelse för hur de inom sina professioner kan arbeta för en hållbar utveckling. Ett särskilt beslut har fattats om åtgärder för tydligare integrering och uppföljning av hållbar utveckling inom Linköpings universitets utbildningsverksamhet, dnr LiU-2018-01558.

För att LiU ska ta sig an de utmaningar samhället står inför vad gäller hållbar utveckling, är det viktigt att alla anställda har en grundläggande kännedom om och förståelse för hur respektive verksamhet kan arbeta för en hållbar utveckling.

 

Miljömål 1

Senast år 2021 ska all personal vid LiU ha en kännedom om och förståelse för hur hållbar utveckling integreras i respektive verksamhet.

Indikator

Enhet

Ansvarig för uppföljning

Antal medarbetare som deltagit i utbildning om hållbar utveckling

Antal
utbildade

Fakulteterna

Medarbetare ska ha ”erforderlig kompetens” enligt krav i ISO 14 001 (med anledning av att LiU ska vara certifierbart)

Antal
utbildade

Fakulteterna

 

 

Miljömål 2

Öka spridningen av miljörelaterad forskning internt och externt.

Indikator

Enhet

Ansvarig för uppföljning

Publicerade vetenskapliga artiklar som rör miljörelaterad forskning mellan 2019–2021

Antal artiklar som publi-cerats internt och externt  

Universitetsbiblioteket

Besök på LiU:s hemsidor om miljörelaterad forskning Antal besök Kommunikationsavdelning, Universitetsförvaltningen
Forskningsfinansiering till miljörelaterad forskning Kr/år Fakulteterna

 

Miljömålsområde 2: Begränsa klimatpåverkan

Universitetet arbetar aktivt för att minska elförbrukningen samt att öka produktionen av el från solceller placerade på campusområdena. LiU:s lokaler värms upp och kyls av fjärrvärme respektive fjärrkyla. I samarbete med fastighetsägare görs energibesparande åtgärder som exempelvis byte av energikrävande belysningskällor mot energisnålare, ersättning av energikrävande fönster med nya energieffektiva fönster samt ersättning av ventilationsaggregat med nya energieffektivare aggregat. Detta har gjort att elförbrukningen minskat jämfört med tidigare år. Sedan 2007 har det installerats solceller på LiU:s campusområden. Den största anläggningen finns idag på Kärnhuset, Campus Valla med 864 solpaneler.  Under 2017 installerades tre nya solcellsanläggningar på Campus Valla.

Resor och möten är en viktig del av LiU:s verksamhet. För att kunna bedriva kunskapsutbyte och forskning på internationell nivå krävs att LiU deltar vid internationella möten och konferenser. Samtidigt är klimatpåverkan från resor en av universitetets mest betydande miljöaspekter där de långa flygresorna står för 96% av de koldioxidutsläpp som LiU:s tjänsteresor orsakar (år 2017). Flygresor är nödvändiga för längre resor, men alternativ som tåg finns framför allt för de kortare resorna. Möjlighet finns även att ersätta resor med webbaserade mötesformer. För kortare resor med bil finns LiU-bilar att hyra för anställda. Dessa bilar drivs med förnyelsebart bränsle. Utöver bilar finns även konventionella cyklar och elcyklar att hyra för tjänsteresor.

 

Miljömål 3

Antalet flygresor ska minska med 15 % från år 2017 till år 2021.

Indikator

Enhet

Ansvarig för uppföljning

CO2-utsläpp från tjänsteresor (flyg, tåg, Campusbuss och bil)
 

ton CO2

Rättsavdelningen, Universitetsförvaltningen

Antalet flygresor

 

Antal/år

Rättsavdelningen, Universitetsförvaltningen

Resfria möten

 

Antal/år

IT-avdelningen, Universitetsförvaltningen

Miljömål 4

LiU:s energianvändning ska minska med 5% till 2021 i jämförelse med år 2017.

Indikator

Enhet

Ansvarig för uppföljning

Energianvändning

 

kWh/år

Fastighetsavdelningen, Universitetsförvaltningen

Antal gröna hyresavtal

 

Antal/år

Fastighetsavdelningen, Universitetsförvaltningen

Om- och nybyggnationsprojekt som resulterat i energieffektiva byggnader

 

Antal/år

Fastighetsavdelningen, Universitetsförvaltningen

Miljömålsområde 3: Effektivisera naturresursanvändningen

Universitetet är en arbetsplats för mer än 30 000 personer och därmed också en stor förbrukare av material av olika slag liksom en producent av stora mängder avfall. Krav i upphandlingar styr den typ av material och produkter som tas in på LiU:s campusområden medan mängderna styrs av de avrop som görs av verksamheten. Förbrukningen av material och avfallshanteringen beror av hur rutinerna för den dagliga verksamheten är utformade och hur varje enskild anställd och student agerar. Universitetet har ett väl fungerande system för hantering av avfall. Genom att fortsätta utveckla detta och genom att mindre mängd avfall uppstår kan universitetet bli ännu bättre i sin strävan att få en effektivare naturresursanvändning.

Universitetet är en organisation med stor omsättning av olika typer av material. En effektivare användning av material sparar pengar, minskar universitetets miljöpåverkan och frigör ekonomiska resurser till övriga delar av universitetets verksamhet. Ett ökat återbruk av olika typer av kontorsutrustning är viktigt för att minska resursförbrukningen och avfallsmängder vid universitetet.

IT-utrustning ska i så hög grad som möjligt vandra från högpresterande till mindre krävande miljöer. IT-utrustning ska endast bytas ut och gå till återvinning när bruksvärde saknas. Om IT-utrustning inte bedöms kunna användas effektivt, ska externa alternativ för återbruk undersökas. Uttjänt IT-utrustning ska alltid lämnas till LiU-IT.

Efter en period av omfattande ny- och ombyggnationer på LiU:s campusområden kommer förvaltningsfasen att vara betydande för ett hållbart användande av lokaler och resurser.

 

Miljömål 5

Inköp av engångsmaterial inom LiU ska minska med 10% från 2017 till 2021.

Indikator

Enhet

Ansvarig för uppföljning

Inköp av pappershanddukar

Kr/år
Kg/år
Antal/år

Fastighetsavdelningen, Universitetsförvaltningen

Inköp av kontorspapper

 

Kr/år
Kg/år
Antal ark/år

Kommunikationsavdelningen,
Universitetsförvaltningen


 

Miljömål 6

Senast år 2021 ska all av LiU inköpt IT-utrustning ingå i ett recirkulationssystem.

Indikator

Enhet

Ansvarig för uppföljning

Antal köpta datorer och smartphones

 

Antal/år

IT-avdelningen, Universitetsförvaltningen

Antal återbrukade datorer och smartphones Antal/år IT-avdelningen, Universitetsförvaltningen

 

Miljömål 7

En miljöbedömning av alla upphandlingar ska göras senast år 2021.

Indikator

Enhet

Ansvarig för uppföljning

Antal genomförda upphandlingar

 

Antal/år

Rättsavdelningen, Universitetsförvaltningen

Antal genomförda upphandlingar där en miljö-bedömning gjorts

Antal/år Rättsavdelningen, Universitetsförvaltningen

Miljömålsområde 4: Minimera spridningen av skadliga och smittsamma ämnen från verksamheten

Vid en del av universitetets verksamheter förekommer miljö- och hälsoskadliga ämnen. Dessa används främst i laborativa miljöer. LiU arbetar kontinuerligt med att, där så är möjligt, byta ut dessa mot mindre miljö- och hälsoskadliga ämnen.

Det är viktigt att arbeta för att minska mängden skadliga ämnen vid om- och nybyggnationer av LiU:s lokaler samt ge förutsättningar så att en minskad mängd skadliga ämnen förbrukas vid användningen av byggnaderna. Mängden städkemikalier som används för att rengöra lokalerna har genom ett målmedvetet arbete minskat under de senaste åren.

Beträffande miljömål till detta miljömålsområde, se miljömål 6 och 7 som berör både effektivare naturresursanvändning samt minskad spridning av skadliga ämnen.

 


Sidansvarig: miljo@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-08