Göm menyn

Lagar och andra krav

LiU har tillgång till en webbaserad lagbevakningstjänst, för att säkra att universitetet lever upp till gällande lagstiftning inom områden arbetsmiljö och miljö. Tjänsten köps in av externt anlitad aktör och underlättar lagefterlevnad genom att dels sammanställa för verksamheten aktuell miljölagstiftning, dels systematiskt uppmärksamma ny och ändrad lagstiftning.

 

Till LiU:s lagbevakningstjänst 

 

Lagstiftningen kring yttre miljö är företrädesvis samlad i Miljöbalken (1998:808), en ramlag som syftar till att främja en hållbar utveckling. Miljöbalken styr miljöpåverkan i form av utsläpp, men även resurshushållning, återvinning, kemikaliehantering med mera.

Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Högskolelagen (1992:1434) 1 kap. 5 §

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 1 §

Miljöbalk (1998:808) 1 kap. 1 § Miljöbalkens mål och tillämpningsområde

Miljöbalk (1998:808) 2 kap 1-9 §§ Allmänna hänsynsreglerna

Miljöbalk (1998:808): 26 kap. 19 § Verksamhetsutövarens kontroll

Miljöbalk (1998:808): 6 kap. 1 §

Miljöbalk (1998:808): 6 kap. 4 §


Sidansvarig: miljo@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-10-22