Göm menyn

Checklistor

Att regelbundet undersöka och åtgärda arbetsmiljö- och miljöfrågor är en viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta görs bl a genom arbetsmiljöronder och där är de sk checklistorna ett verktyg och hjälpmedel i arbetet med att undersöka, följa upp och förbättra arbetsmiljöförhållandena. Både LiU och Region Östergötland använder checklistor för att följa upp och bedöma risker i verksamheten, t ex i laboratorier.

För universitet finns checklista med frågor som rör arbetsmiljö allmänt (omfattar både psykosocial och fysisk arbetsmiljö) i "Checklista för arbetsmiljö", som finns att hitta på HR-Personals sidor om Systematiskt arbetsmiljöarbete

 

Linköpings universitet

Om "Checklista säkerhet i laboratorier och verkstäder"

Frågorna i "Checklista säkerhet i laboratorier och verkstäder" ska spegla gällande lagkrav, men är inte heltäckande, dvs det finns krav i lagar och föreskrifter som inte finns med i checklistan. Arbetsgrupperna i SAMS formulerar frågor till och följer upp svaren inom sina expertområden.

Hur ska vi använda "Checklista säkerhet i laboratorier och verkstäder”?

  • Checklistans frågor ska besvaras en gång per år.
  • "Checklista säkerhet i laboratorier och verkstäder” (checklista 6) är utformad som ett Word-formulär, går att fylla i elektroniskt och spara. Det finns även möjlighet att direkt i checklistan lämna kommentarer till frågorna. En länk till formuläret finns längre ner.
  • Ifylld checklista och eventuell handlingsplan för varje avdelning/enhet motsvarande hanteras enligt institutionens rutiner. 
  • Ifylld checklista ska diarieföras. Beroende på institutionens/enhetens organisation kan en checklista för varje avdelning, grupp eller motsvarande skickas in till registrator.
    Alternativt kan en gemensam checklista som sammanställer frågorna för hela institutionen diarieföras. I det senare fallet kan kommentar/åtgärd fältet i checklistan användas för att kommentera om olika avdelningar/grupper svarat olika (t ex att en viss rutin finns införd på 3 av 7 avdelningar).
  • Checklistan diarieförs för att användas i uppföljning av laboratoriesäkerhetsarbetet i SAMS arbetsgrupper, bl a som underlag för att se vilket stöd verksamheterna behöver.
  • Checklista säkerhet i laboratorier och verkstäder

 

Region Östergötland 

Information om RH-check finns i Säkerhetsportalen under Knappen ”Verktyg och metoder”, inloggningsuppgifter krävs).

 

 

SAMS - samarbetsavtal LiU och Region Östergötland

LiU och Region Östergötland har i många år samverkat i frågor som rör dels utbildning och forskning men även hälso- och sjukvårdsverksamhet. SAMS-avtalet från 2008 syftar till att skapa en organisation där samverkan sker och gemensamma beslut kan fattas i frågor som rör Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS).

Information om avtalet finns också via Region Östergötlands webbplats om forskning och innovation, där grupper, råd och samverkansorgan beskrivs.Kontaktuppgifter checklistor

Hanna Wessman,
Koordinator laboratoriesäkerhet, LiU
013-281564

Tomas Samuelsson
Säkerhetsstrateg, Region Östergötland
010-103 04 01

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-30