Göm menyn

Anmälan och uppföljning av tillbud och olyckor

Det långsiktiga arbetsmiljöarbetet har som målsättning att förebygga ohälsa och olycksfall. Ett sätt att arbeta förebyggande är att utnyttja information om olycksfallsliknande händelser på arbetsplatsen. I det arbetet är tillbudsrapportering en av flera metoder att kartlägga de risker som finns.

Anmälan

Alla tillbud och olyckor/avvikelser ska snarast anmälas till arbetsgivaren så att lämpliga åtgärder kan vidtas för att förhindra att det händer igen.

För mer information och blanketter LiU 

För mer information och blanketter - studenter

Mer information och blanketter finns på intranät/motsvarande för anställda inom Region Östergötland

För vissa specifika händelser ska ytterligare registrering göras

Om ett tillbud eller olycka innebär att en medarbetare/student utsatts för en hög exponering av en cancerframkallande eller mutagen produkt måste det noteras i ett särskilt exponeringsregister, läs mer om registrering och cancerframkallande eller mutagena produkter här.

Uppföljning

Arbetsgrupperna i SAMS tar del av inrapporterade tillbud och olyckor inom sitt respektive område för att se om det går att hjälpa verksamheten att förebygga flera liknande incidenter.
 

 

SAMS - samarbetsavtal LiU och Region Östergötland

LiU och Region Östergötland har i många år samverkat i frågor som rör dels utbildning och forskning men även hälso- och sjukvårdsverksamhet. SAMS-avtalet från 2008 syftar till att skapa en organisation där Samverkan sker och gemensamma beslut kan fattas i frågor som rör Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS).

För mer information om avtalet och arbetsgrupper m.m. se SAMS hemsida.Kontaktuppgifter

Monika Rissanen
Personalkonsult, LiU
013-281029

Hanna Wessman,
koordinator Laboratoriesäkerhet LiU,
telefon 013-28 15 64

Jessica Arvidsson
HR-strateg, Region Östergötland
telefon 010-103 72 02


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-27