Göm menyn

Utbildning och information

Medarbetare och studenter ska för att få arbeta på laboratorier ha kompetens att hantera de ämnen som förekommer i aktuell labbmiljö. Man ska känna till riskerna och veta hur man får information om riskerna för ett visst ämne. Medarbetare/student ska

  • ha kännedom om för aktuell laboration utförd riskbedömning
  • ha kunskap om när en vätska och gas är brännbar. Man ska veta innebörden av flampunkt.
  • kunna ta fram säkerhetsdatablad i Klara och använda adekvat information från desamma på ett korrekt sätt
  • kunna hantera säkerhetsutrustning t.ex. släckredskap

Repetitionsutbildning för att uppnå erforderlig kompetens ska genomföras regelbundet.

 

Vid första besöket i ett labb på respektive campus/sjukhus ska medarbetare och student få information om arbetsplatsens brandskydd. Man ska efter denna information ha kunskap om arbetsplatsens rutiner vid larm/brand samt vid spill/utsläpp och ha förmåga att/veta var:

  • på snabbaste sätt larma 112
  • brandredskapen finns i lokalerna
  • ev. huvudavstängningskran finns för gasol
  • ev. nöddusch och ögondusch finns
  • nödutrymningsvägarna finns och var återsamlingsplatsen är
  • absorbent finns för sanering av kemikaliespill finns

Checklista för Introduktion av nya medarbetare avseende säkert laborativt arbete.

Riskbedömning

I laboratorier hanteras och används ofta t ex kemikalier, gaser, tryckkärl och utrustningar. Det finns ett flertal föreskrifter från olika myndigheter som reglerar hur arbete på laboratorium ska utföras för att vara säkert.

Sammantaget betyder det att det vid laboratoriearbete kan finnas ett stort antal riskkällor att ta hänsyn till. Ett krav som är genomgående i samtliga föreskrifter är att riskbedömning ska göras inför allt arbete på laboratorium (försök, experiment, laborationer eller analyser)! Rutin för hur riskbedömning genomförs finns i Laboratoriesäkerhetshandboken under avsnittet Riskbedömningar samt i kemikaliehanteringssystemet KLARA.

 

 

Vägledning

På Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) hemsida finns information om regler och vägledningar inom brandskyddsområdet.

I KLARA kan man få information om kemiska produkter och hämta hem säkerhetsdatablad. Där finns också mallar för att genomföra riskbedömningar

Brandfarliga varor på laboratorium skall hanteras enligt MSB:s inforamtionsblad Brandfarliga varor Hantering på laboratorium

 

 

Kontaktuppgifter

Campus US samt VIN

Brandskyddskoordinator LiU
Marcus Lundgren 
013-28 2521

 

Säkerhetschef LiU
Annevi Fredäng 
013-28 2340

 

Brandskyddscontroller RÖ
Esa Haapamäki
010-103 83 36, 073-061 24 69

 

Säkerhetssamordnare RÖ
Helen Carling
010-10 30 410

 

Övriga Campus

Brandskyddskoordinator LiU
Marcus Lundgren 
013-28 2521

 

Säkerhetschef LiU
Annevi Fredäng 
013-28 2340

 

Region Östergötland

Brandskyddscontroller RÖ
Esa Haapamäki
010-103 83 36, 073-061 24 69

 

Säkerhetssamordnare RÖ
Helen Carling
010-10 30 410

 

 

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-15