Göm menyn

Om det händer – hur agera vid larm

Varje verksamhet skall upprätta rutiner som beskriver hur man skall agera vid larm, brand och gasutsläpp.

Rutinerna skall bygga på att det finns en organisation med en utrymningssamordnare/utrymningsledare som leder insatsen när larmet går.

De som har behov av hjälp vid upprättande av rutiner kan vända sig till de stödpersoner som finns angivna under punkten Stöd till verksamheten på första sidan i Brandskyddsavsnittet. 

Mall för Larmrutin för verksamhet.

Utrymning från föreläsningssalar

I föreläsningssalar och liknande rum där det inte finns någon ansvarig verksamhet leder en utrymningsledare insatsen vid larm. Från dessa lokaler skall ni när brand- utrymningslarmet utlösts alltid utrymma lokalen till en återsamlingsplats. Utrymningsledaren beslutar om återsamlingsplats. Om inget annat sagts är den som leder föreläsningen alltid utrymningsledare.


 

Vägledning

På Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) hemsida finns information om regler och vägledningar inom brandskyddsområdet.

I KLARA kan man få information om kemiska produkter och hämta hem säkerhetsdatablad. Där finns också mallar för att genomföra riskbedömningar

Brandfarliga varor på laboratorium skall hanteras enligt MSB:s inforamtionsblad Brandfarliga varor Hantering på laboratorium

 

 

Kontaktuppgifter

Campus US samt VIN

Brandskyddskoordinator LiU
Marcus Lundgren 
013-28 2521

 

Säkerhetschef LiU
Annevi Fredäng 
013-28 2340

 

Brandskyddscontroller RÖ
Esa Haapamäki
010-103 83 36, 073-061 24 69

 

Säkerhetssamordnare RÖ
Helen Carling
010-10 30 410

 

Övriga Campus

Brandskyddskoordinator LiU
Marcus Lundgren 
013-28 2521

 

Säkerhetschef LiU
Annevi Fredäng 
013-28 2340

 

Region Östergötland

Brandskyddscontroller RÖ
Esa Haapamäki
010-103 83 36, 073-061 24 69

 

Säkerhetssamordnare RÖ
Helen Carling
010-10 30 410

 

 

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-15