Göm menyn

Lagkrav

LiU och Region Östergötland ska arbeta systematiskt med brandsäkerhet, detta görs bland annat med hjälp av regelbundna kontroller av det fysiska skyddet, en tydlig brandskyddsorganisation, utbildningserbjudanden osv.
Laboratorier ställer högre krav på brandsäkerheten på grund av de risker som finns i verksamheten.

Det finns flera olika lagstiftningar som tillsammans skapar ramen för det brandskydd som ska finnas i våra verksamheter, nedan följer några av dem som kan vara relevanta i en laboratoriemiljö. Listan bör ses som en fördjupningsdatabas för de olika lagar och föreskrifter som är aktuella.

Lag Förordning Föreskrift Allmänna råd/handböcker (eller länk till beskrivning av texten)

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

 

Förordning (2003:778) om skydd mot olyckor

 

 

2 kap

Arbetsmiljölag (1977:1160)

 

 

AFS (2014:43) Kemiska arbetsmiljörisker

AFS (2003:3) Arbete i explosionsfarlig miljö samt ändringsföreskriften AFS 2016:7 (läs mer om sanktionsavgifter)

AFS (2020:1) Arbetsplatsens utformning

AFS (1997:7) Gaser

AFS (2017:3) Användning och kontroll av trycksatta anordningar

 

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

 

Ett stort antal föreskrifter, allmänna råd och konsekvensbeskrivningar, finns enklast att hitta på msb.se

Handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Hantering av brandfarliga varor på laboratorium (MSB)

Föreståndare (MSB)

 

 

Vägledning

På Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) hemsida finns information om regler och vägledningar inom brandskyddsområdet.

I KLARA kan man få information om kemiska produkter och hämta hem säkerhetsdatablad. Där finns också mallar för att genomföra riskbedömningar

Brandfarliga varor på laboratorium skall hanteras enligt MSB:s inforamtionsblad Brandfarliga varor Hantering på laboratorium

 

 

Kontaktuppgifter

Campus US samt VIN

Brandskyddskoordinator LiU
Marcus Lundgren 
013-28 2521

 

Säkerhetschef LiU
Annevi Fredäng 
013-28 2340

 

Brandskyddscontroller RÖ
Esa Haapamäki
010-103 83 36, 073-061 24 69

 

Säkerhetssamordnare RÖ
Helen Carling
010-10 30 410

 

Övriga Campus

Brandskyddskoordinator LiU
Marcus Lundgren 
013-28 2521

 

Säkerhetschef LiU
Annevi Fredäng 
013-28 2340

 

Region Östergötland

Brandskyddscontroller RÖ
Esa Haapamäki
010-103 83 36, 073-061 24 69

 

Säkerhetssamordnare RÖ
Helen Carling
010-10 30 410

 

 

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-28