Göm menyn

Klassningsplaner

I lokaler där brandfarliga vätskor och gaser hanteras öppet finns det risk för att en explosiv gasblandning uppstår och då ska klassningsplaner finnas upprättade. Dessa klassningsplaner anger på en ritning var brännbar/explosiv gasblandning kan uppkomma. Inom dessa zoner får tändkällor inte förekomma. Elektrisk utrustning ska vara godkänd för att användas inom klassad zon.

Exempel på klassningsplan:

lägg in bild här

För att upprätta en ny klassningsplan eller göra justeringar i en befintlig – kontakta LiU:s brandskyddskoordinator eller Region Östergötlands brandskyddscontroller.

 

Vägledning

På Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) hemsida finns information om regler och vägledningar inom brandskyddsområdet.

I KLARA kan man få information om kemiska produkter och hämta hem säkerhetsdatablad. Där finns också mallar för att genomföra riskbedömningar

Brandfarliga varor på laboratorium skall hanteras enligt MSB:s inforamtionsblad Brandfarliga varor Hantering på laboratorium

 

 

Kontaktuppgifter

Campus US samt VIN

Brandskyddskoordinator LiU
Marcus Lundgren 
013-28 2521

 

Säkerhetschef LiU
Annevi Fredäng 
013-28 2340

 

Brandskyddscontroller RÖ
Esa Haapamäki
010-103 83 36, 073-061 24 69

 

Säkerhetssamordnare RÖ
Helen Carling
010-10 30 410

 

Övriga Campus

Brandskyddskoordinator LiU
Marcus Lundgren 
013-28 2521

 

Säkerhetschef LiU
Annevi Fredäng 
013-28 2340

 

Region Östergötland

Brandskyddscontroller RÖ
Esa Haapamäki
010-103 83 36, 073-061 24 69

 

Säkerhetssamordnare RÖ
Helen Carling
010-10 30 410

 

 

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-15