Göm menyn

Hantering av brandfarlig vara

Lagstiftning: Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Denna lag reglerar hantering av brandfarliga och explosiva varor och enligt denna ska den som hanterar, överför eller importerar brandfarliga eller explosiva varor vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs. Syftet med detta är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna.

Tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Den som hanterar brandfarliga varor ska ha tillstånd till det om den förvarade mängden överstiger en viss mängd. Universitetssjukhuset innehar ett tillstånd som innefattar både Region Östergötlands och Linköpings Universitets hantering av brandfarlig vara. I övrigt innehar Linköpings Universitet ett tillstånd per Campus. 

Varje institution, avdelning eller motsvarande som hanterar mer än 25 liter brandfarlig vätska eller 2 liter brandfarlig gas ansvarar för att meddela detta till universitetets eller Region Östergötlands centrala föreståndare för hantering av brandfarlig vara, se kontaktuppgifter till brandskyddskoordinator respektive brandskyddscontroller till höger. 

Verksamheten ska också utse lokala föreståndare för brandfarlig vara samt tillse att hanteringen uppfyller lagkrav och cantrala regelverk. Den förvarade mängden brandfarlig vara ska redovisas i kemikaliehanteringssystemet Klara.

Begrepp och termer för brandfarlig vara

Brandfarliga varor indelas i brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor samt brandreaktiva varor.
Brandfarliga gaser är gaser som i luft bildar en antändbar blandning vid 20 °C.
Brandfarliga vätskor är vätskor som har en flampunkt på högst 100 °C.
Flampunkten är den vätsketemperatur då en brandfarlig vätska avger en antändbar ång-luftblandning.
Brandreaktiva varor är antingen brandfarliga fasta varor, självantändande varor, varor som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten, oxiderande varor eller organiska peroxider.

Klassindelningen av brandfarliga vätskor utgår

Föreskrifterna anpassas till definitionerna i föreskrifterna (MSBFS 2010:4) om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor. Det medför att klassindelningen av brandfarliga vätskor utgår och att flampunktsgränserna justeras för överensstämmelse med de europeiska regelverk som utgör bakgrund till föreskrifterna, främst reglerna om transport av farligt gods (ADR) och CLP-förordningen (1272/2008).

Regler för hantering av brandfarlig vara

Brandfarliga varor på laboratorium ska hanteras i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och Beredskaps (MSB:s) informationsblad Brandfarliga varor Hantering på laboratorium

 

Gas

Trycksatta kärl utgör en särskild risk och måste därför hanteras på ett säkert sätt.

 • Det ska finnas drift- och skötselrutiner som beskriver underhåll och flaskbyte.
 • Årlig kontroll ska utföras av gasledningssystem.
 • Förteckning över uppställda gasflaskor bör finnas.
 • Lös behållare ska hanteras och vara placerad på ett ur skyddssynpunkt lämpligt sätt.
 • Flyttas på kärror avsedda för ändamålet.
 • Fästas på plats och ska alltid stå upprätt.
 • Flaskans huvudkran ska stängas när gasen inte används.
 • Nycklar för att fästa och lossa regulatorer eller andra anslutningar till gasflaskorna ska finnas på platser där gasflaskor är anslutna.
 • Platsen där gasflaskor är uppställda ska skyltas.

Innehåller gasflaskan brandfarlig gas finns risk att brännbar gasblandning uppstår vid läckage. Särskild hänsyn måste därvid tas till att undvika tändanledningar.

Nya regler gäller för skylning och märkning av gasflaskor

 • Varningsskylten för gasflaskor ska från och med 2015-06-01 vara CLP-faropiktogram (svart symbol på vit botten med röd ram) och med texten ”gas under tryck” (eller ”gas under pressure” för engelskspråkig skyltning).
 • Faropiktogrammet ersätter den tidigare trekantiga gulsvarta skylten med en gasflaska (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Kemiska Arbetsmiljörisker §20a).
 • Faropiktogrammet ska däremot inte som tidigare skyltar ha tilläggstexten ”Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara” vid LiU och Region Östergötlands laboratorieverksamhet.
 • Det räcker att skylta upp dörren till själva skåpet/rummet där gasflaskorna förvaras samt dörren till den ”lokal” (typ korridor, brandcell) där det finns samt själva gasflaskan om den inte redan har CLP-faropiktogram.
 • en gasflaska som har en grön etikett med gasflaska (som är en farligt gods märkning) behöver kompletteras med en etikett med CLP-faropiktogram (svart symbol på vit botten med röd ram) och med texten ”gas under tryck”.

Hur ska skyltning/märkning göras?

 • Ett dokument med faropiktogram att skriva ut finns, det innehåller underlag till att skriva ut lite större skyltar (ca 14,5*21 cm) och mindre etiketter ca 8*10,5 cm).
 • Etiketter kan man köpa via avtal i inköpssystemet (i maj 2015 från Staples: etikett HERMA Movable 210x297mm, art.nr. 119788)

 

Sprängämnesprekursorer

Mer information om krav kopplade till hantering av sprängämnesprekursorer (tex salpetersyra, väteperoxid, svavelsyra, aceton och ammoniumnitrat) finns under rubriken Förbud, tillstånd, begränsningar och andra krav i avsnittet om Kemikaliehantering

 

Perklorsyra

För hantering av perklorsyra läs mer ünder ämnesområdet Kemikaliehantering, avsnittet Säkerhet.

För arbete med perklorsyra finns även Allmänna råd om dragskåpsutrustning (SÄI 1983:1).

 

 

Eter och andra peroxidbildande ämnen

Risken med eter och andra peroxidbildare är att det kan bildas explosiva peroxider om de utsätts för solljus eller värme och/eller åldras. Risken för tillbud mångdubblas vid indunstning. Kemikalier som kan vara peroxidbildare är i huvudsak följande:

 • Di-Etyleter
 • Iso-propyleter
 • Tert-butylmetyleter
 • Tetrahydrofuraner
 • Dioxan

Ytterligare information om peroxidbildande ämnen finns under ämnesområdet Kemikaliehantering, avsnittet Säkerhet.

Region Östergötlands riktlinjer för hantering av brandfarlig vara

Inom Region Östergötlands verksamheter ska all hantering av brandfarlig vara ske enligt riktlinjer för hantering av brandfarlig vara. (Nås via Vårdportal under knappen ”PM och riktlinjer” under Ledningsstaben).

 

Vägledning

På Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) hemsida finns information om regler och vägledningar inom brandskyddsområdet.

I KLARA kan man få information om kemiska produkter och hämta hem säkerhetsdatablad. Där finns också mallar för att genomföra riskbedömningar

Brandfarliga varor på laboratorium skall hanteras enligt MSB:s inforamtionsblad Brandfarliga varor Hantering på laboratorium

 

 

Kontaktuppgifter

Campus US samt VIN

Brandskyddskoordinator LiU
Marcus Lundgren 
013-28 2521

 

Säkerhetschef LiU
Annevi Fredäng 
013-28 2340

 

Brandskyddscontroller RÖ
Esa Haapamäki
010-103 83 36, 073-061 24 69

 

Säkerhetssamordnare RÖ
Helen Carling
010-10 30 410

 

Övriga Campus

Brandskyddskoordinator LiU
Marcus Lundgren 
013-28 2521

 

Säkerhetschef LiU
Annevi Fredäng 
013-28 2340

 

Region Östergötland

Brandskyddscontroller RÖ
Esa Haapamäki
010-103 83 36, 073-061 24 69

 

Säkerhetssamordnare RÖ
Helen Carling
010-10 30 410

 

 

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-02