Göm menyn

Byggnadstekniskt brandskydd

Våra laboratorielokaler är inte alltid utformade som egna brandceller, utan ingår ofta som en lokal av flera i en och samma brandcell. Detta innebär att en brand i ett enskilt labb kan komma att sprida sig även till angränsande lokaler. Det är därför viktigt att veta vilken verksamhet och vilka risker som finns i närheten.

Varje lokal ska i regel ha minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Om en väg blockeras av en brand eller annan händelse så ska du kunna ta dig ut genom den andra vägen. Se aktuell utrymningsplan för att få information om brandcellsgränser (enbart campus US) och utrymningsvägar.

Handbrandsläckare ska finnas i laboratorielokaler och ett riktvärde är att avståndet till närmaste inte är längre än 15 meter. Det finns flera olika typer av släckare, men den vanligaste i laboratoriemiljö är kolsyresläckaren. Detta för att det är ett rent släckmedel som inte förstör känslig utrustning. Pulver är ett effektivare släckmedel och används idag där det inte finns högt krav på ren släckning.

Varje brandcell har avskild ventilation, men det kan även finnas ventilation i labbet som bara betjänar exempelvis ett dragskåp eller ett skåp för brandfarlig vara.

Skåp eller förråd för brandfarliga gaser ska vara avskilt i brandteknisk klass EI30 eller högre. När det gäller brandfarliga vätskor kan man i vissa fall förvara dessa i ventilerade skåp utan brandteknisk klass. Läs mer om detta i avsnittet om brandfarliga varor.

För mer specifik information om det byggnadstekniska brandskyddet i ett särskilt labb – kontakta brandskyddskoordinator LiU eller brandskyddscontroller inom Region Östergötland, se menyn till höger.

 

 

Vägledning

På Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) hemsida finns information om regler och vägledningar inom brandskyddsområdet.

I KLARA kan man få information om kemiska produkter och hämta hem säkerhetsdatablad. Där finns också mallar för att genomföra riskbedömningar

Brandfarliga varor på laboratorium skall hanteras enligt MSB:s inforamtionsblad Brandfarliga varor Hantering på laboratorium

 

 

Kontaktuppgifter

Campus US samt VIN

Brandskyddskoordinator LiU
Marcus Lundgren 
013-28 2521

 

Säkerhetschef LiU
Annevi Fredäng 
013-28 2340

 

Brandskyddscontroller RÖ
Esa Haapamäki
010-103 83 36, 073-061 24 69

 

Säkerhetssamordnare RÖ
Helen Carling
010-10 30 410

 

Övriga Campus

Brandskyddskoordinator LiU
Marcus Lundgren 
013-28 2521

 

Säkerhetschef LiU
Annevi Fredäng 
013-28 2340

 

Region Östergötland

Brandskyddscontroller RÖ
Esa Haapamäki
010-103 83 36, 073-061 24 69

 

Säkerhetssamordnare RÖ
Helen Carling
010-10 30 410

 

 

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-15