Göm menyn

LiU ledare

Ställningstaganden, kommentarer, reflektioner från LiU:s ledning.


Förändring – ett konstant tillstånd

Vintermörkret lägger sig över landet och det är dags att försöka summera 2018. Min uppfattning är att det har varit ett år med många stora arbetsuppgifter utöver de ordinarie.

Vi har förändrat vår strategiprocess, vilket bland annat innebär en helt ny möjlighet till dialog med alla medarbetare. Dessa möten gav också underlag till de fyra prioriterade vägvalen som kunde läggas in i vår verksamhetsplanering. Att göra förändringar i så grundläggande processer som strategiarbetet och verksamhetsplaneringen kräver att man ”tänker efter före” för att få allt rätt från början, men också att öppenhet och transparens byggs in så att resultatet av allas insats och engagemang blir synligt. En plan kan vara nog så bra men ändå verkningslös om för få känner till den. Jag tycker att engagemanget varit stort och att det första året enligt den nya modellen har fungerat bra.

Under året har tre större utredningar startats. Det är effektiviseringsuppdraget, humaniorautredningen och översynen av organisation på medicinska fakulteten. Till detta ska också läggas arbetet med Ladok 3 och ”En väg in” samt byggandet av och förberedelserna inför nya Studenthuset på campus Valla. Det har kort sagt varit ett intensivt år och jag hör ibland frågan ”varför ska vi göra allt samtidigt?”. Mitt svar är att vi troligen inte kommer att starta så många utredningar samtidigt i framtiden men att förändring kommer att bli något av ett konstant tillstånd också för oss i akademin, precis som det är för näringslivet. Konkurrensen mellan lärosätena om resurser, studenter och nyckelkompetenser ökar, samtidigt som urholkade anslag gör det nödvändigt att skärpa vår profil, koncentrera resurser och göra prioriteringar i verksamheten. Som reaktionerna efter humaniorautredningen visar kan konsekvenserna av detta upplevas som omvälvande men i ett längre perspektiv behöver vi finna de satsningar som stärker våra utbildningar och vår forskning. Utan att gå djupare in på de frågeställningar som nu måste avgöras så har 2018 gett oss bättre förutsättningar för att arbeta smartare, göra vår organisation robustare och genomföra några av de satsningar som krävs.

Av de fyra strategiska vägvalen som vi beslutat under året vill jag den här gången betona arbetet med att utveckla vår värdegrund. Vi befinner oss i en förtroendebransch och de senaste åren har vetenskapliga fakta allt mer kommit att ifrågasättas och utsättas för konkurrens av olika känslobaserade och mer personliga uppfattningar som sprids snabbare och bredare än någonsin. Vi måste därför bli bättre på att utveckla och tydligt redovisa våra metoder och resultat. Vi ska fortsätta arbeta evidensbaserat och bemöta de som lanserar ”fake news” med fakta. Vår uppgift är att ifrågasätta och testa ”sanningar” genom att ständigt ställa motfrågan ”hur vet du det?”. God forskningssed med stor tillgänglighet är en nyckelfråga 2019 och framåt. En internationell koalition av forskningsfinansiärer – däribland svenska Forte, Formas och Riksbankens Jubileumsfond har därför beslutat att vetenskapliga publikationer som är ett resultat av offentligt finansierad forskning ska publiceras i tidskrifter eller plattformar med omedelbar öppen tillgång. Policyn implementeras från 1 januari 2020.

En annan aspekt av en god värdegrund är det ledarskap och medarbetarskap som finns på Linköpings universitet. Vi är en stor arbetsgivare med 4000 anställda. Under 2018 anställdes nästan 500 personer samtidigt som drygt 500 lämnade oss för annat arbete och omkring 50 gick i pension. Vårt arbete med attityder och beteende på arbetsplatsen; att motverka alla former av diskriminering och trakasserier, kränkande särbehandling och exkludering är, precis som att anpassa oss till en förändrad värld, ett konstant arbete.

Jag vill avrunda med att rikta ett stort tack till er alla för allt gott arbete under 2018! Ha en riktigt fin ledighet och välkomna tillbaka till ett nytt spännande år – 2019!

Helen Dannetun,
rektor

 


2018-12-11Välkomna till LiU ledare

Detta är en sida där universitetsledningen kommer att ge sin syn på angelägna universitetsfrågor, informera och kommentera.

LiU ledare skrivs primärt för universitetets medarbetare. Andra som ändå läser den får ha överseende med att både frågeställningar och språk ibland kan bli ganska interna.
 

Tidigare inlägg

 

Förändring – ett konstant tillståndSidansvarig: mariethe.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-05