Göm menyn

LiU-gemensam modell för kvalitetssäkring av utbildning

Linköpings universitet bedriver ett kontinuerligt arbete för att kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla såväl utbildningar som den stödstruktur som omger desamma. Samtliga utbildningar vid LiU ska vid ett tillfälle inom en sexårsperiod (2017-2022) kvalitetssäkras i enlighet med LiU:s modell för kvalitetssäkring. Det är dekanens ansvar att denna kvalitetssäkring genomförs och fakulteterna rapporterar årligen till rektor den kvalitetssäkring som slutförts under året.

 

Kvalitetssäkring av utbildning vid Linköpings universitet tar sin utgångspunkt i den strategikarta som fastställts för LiU:s verksamhet. Den övergripande visionen för utbildning är att LiU ska vara ett universitet med internationell lyskraft där människor och idéer möts och utvecklas. Detta sker genom att attrahera studenter och doktorander och förbereda dem för framtida verksamhet i ett hållbart samhälle i en föränderlig värld. Förverkligandet av denna vision sker genom att vidareutveckla universitetets profil av att vara ett program- och campusuniversitet.

LiU:s utbildningar präglas av ett studentaktivt lärande vars syfte är att stärka studentens förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande och sin utveckling av egna kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Därigenom rustas studenten för ett föränderligt yrkesliv och ett livslångt lärande. Möten mellan lärare och studenter, mellan studenter och studenter samt mellan lärare och lärare är avgörande för att skapa kreativa lärandeaktiviteter och för att stimulera, utmana och stödja studenterna i deras lärande. Att långsiktigt säkra utbildningens kvalitet, relevans och attraktivitet förutsätter kontinuerlig och målmedveten pedagogisk utveckling. En viktig utgångspunkt i LiU:s arbete för pedagogisk utveckling handlar om etablerandet av innovativa och funktionella lärandemiljöer där fysiska och virtuella, formella och informella former av lärande samspelar.

En viktig del i kvalitetsarbetet vid Linköpings universitet är de kvalitetssäkrande processer som syftar till att, på ett systematiskt sätt, säkerställa hög kvalitet i utbildning på alla nivåer. Dessa processer är även utgångspunkten för LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning. Modellen för kvalitetssäkring är enhetlig för hela lärosätet och har till uppgift att bidra till att säkerställa att all utbildning håller hög kvalitet.

Det yttersta ansvaret vid LiU för att utbildningar håller hög kvalitet är rektors och åvilar i delegation fakultetsstyrelserna och områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap (hädanefter inkluderas utbildningsvetenskap i begreppet fakultet). Den organisationsmodell som tillämpas vid LiU innebär att fakulteterna och institutionerna har stor frihet att själva fatta beslut om hur det kvalitetsfrämjande arbetet ska organiseras. Studenter och personal vid LiU (lärare, programansvariga/ordförande i programnämnder, studierektorer, prefekter, dekaner och rektor) har ett gemensamt ansvar för att bedriva kvalitetsarbete i syfte att verka för att all utbildning håller hög kvalitet. Det kvalitetssäkrande systemet är däremot gemensamt och omfattas av innevarande modell för kvalitetssäkring. En gemensam modell för hela LiU ger förutsättningar för aktiv dialog och erfarenhetsutbyte mellan fakulteterna.

 

LiU:s gemensamma modell för kvalitetssäkring av utbildning

Den gemensamma modellen för kvalitetssäkring av utbildning vid Linköpings universitet är utformad utifrån de krav som ställs i Högskolelagen, Högskoleförordningen samt i det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) utarbetat. UKÄ:s granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete baseras på internationella principer för kvalitetssäkring av högre utbildning, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).

Den gemensamma modellen för kvalitetssäkring ska användas av samtliga fakulteter.

Till rambeslutet finns två bilagor – Processbeskrivning för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt Processbeskrivning för kvalitetssäkring av utbildning på forskarnivå. I dessa bilagor återfinns en mer detaljerad beskrivning av hur kvalitetssäkring av utbildning genomförs samt vilket ansvar som åligger olika organisatoriska nivåer.

Kvalitetssäkring av varje enskild utbildning på grundnivå och avancerad nivå utgår från följande kriterier:

a) Utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställer att studenterna uppnått samtliga examensmål för aktuell examen när examen utfärdas.

b) Utbildningens utformning och genomförande främjar studenternas lärande och inbjuder studenterna att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna.

c) Det finns en tydlig koppling mellan utbildning och forskning i lärandemiljön.

d) Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens innehåll och genomförande.

e) Utbildningen är användbar och förbereder studenter för ett föränderligt arbetsliv.

f) Utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen.

g) Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande.

h) Ett hållbarhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande.

 

Kvalitetssäkring av varje enskild forskarutbildning utgår från följande kriterier:

a) Avgränsningen av forskarutbildningsämnet och dess koppling till den vetenskapliga grunden är välmotiverad och adekvat.

b) Antalet handledare och lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens innehåll och genomförande.

c) Forskningen vid lärosätet har en sådan kvalitet och omfattning att utbildning på forskarnivå kan bedrivas med hög vetenskaplig nivå och med goda utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället både nationellt och internationellt.

d) Utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställer att doktoranderna uppnått samtliga examensmål för aktuell examen när examen utfärdas.

e) Utbildningen är användbar och förbereder doktoranderna för ett föränderligt arbetsliv.

f) Utbildningen verkar för att doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen och lärprocesser.

g) Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande.

h) Ett hållbarhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande.

 

LiU:s modell för kvalitetssäkring utvärderas av UKÄ läsåret 2020-2021. Syftet med UKÄ:s granskning är att utvärdera att LiU:s modell når upp till de mål och syften som det nationella kvalitetssäkringssystemet föreskriver.

Därtill utvärderar UKÄ ett urval av utbildningar på samtliga nivåer inom det nationella kvalitetssäkringssystemets komponent utbildningsutvärdering. UKÄ genomför även tematiska utvärderingar inom vilka olika specifika frågor granskas.

 

Linköpings universitets självvärdering

Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.

LiU självvärdering.
Länk till dokumentet.

 

KONTAKT

 

Ansvariga på central nivå:

Utbildningsråd Ragnhild Löfgren

 

Arbetsgrupper:

Prodekanerna för utbildning, studentrepresentanter

Prodekanerna för forskning och forskarutbildning, doktorandrepresentanter

 

Förankring i ledningsrådet, prefektledningsrådet, utbildningsrådet, forum för forskarutbildning, CSG


Sidansvarig: magnus.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-04-21