Göm menyn

Riktlinjer för informationsskärmar vid Linköpings universitet

Syfte

Linköpings universitet vill välkomna medarbetare, studenter och besökare på alla campus genom att publicera information via informationsskärmar. Skärmarna är utplacerade där människor rör sig mest - i entréer, caféer, personalrum och andra utvalda strategiska platser. Läsarna ska få kännedom om aktuella evenemang och ta del av nyheter och profilerande material.

Skärmarna är en plats där LiU upprätthåller sitt varumärke, lyfter fram LiU och de aktiviteter som sker här och som sammantaget ger en positiv bild av universitetet.

Målgrupp

Medarbetare, studenter och besökare.

Ansvar

Kommunikation- och marknadsavdelningen, KOM, ansvarar för innehåll och grafiska mallar. Mallarna är tillgängliga för alla som har i uppdrag att publicera på skärmarna.

Publicering av information görs av KOM. Behörighet kan delas ut för enskilda skärmar för information som enbart rör en plats eller byggnad. Behörighet delas ut av KOM efter genomgången utbildning. 

Målsättningen är att det ska finnas någon i varje byggnad som kan publicera lokal information för respektive byggnad.

LiU IT/Digitala resurser ansvarar för teknisk förvaltning, drift och underhåll av skärmarna.
Vid eventuella fel på skärmarna, kontakta KOM som felanmäler till LiU IT/Digitala resurser.

 

Typ av information

 • Information som angår, påverkar eller intresserar många. Information som enbart vänder sig till ett fåtal människor kan uppfattas som exkluderande och kommuniceras bättre i någon annan kanal.
 • Nyheter hämtade från LiU-webben exempelvis forskningsresultat, nya utbildningar eller andra nyheter.
 • Evenemang, besök, öppna föreläsningar, kulturella aktiviteter eller inbjudningar som vänder sig till alla. Även större studentarrangemang som påverkar verksamheten, till exempel arbetsmarknadsdagar och mässor.
 • Information om ombyggnader eller av annan praktisk karaktär som påverkar verksamheten i lokalerna.
 • Ett standardmaterial, i form av bilder, som profilerar universitetet ska alltid finnas tillgänglig. Standardmaterialet bör ändras under året så det följer årstider, högtider och universitetets verksamhetsår. Detta material tas fram av KOM.
 • Alla skärmar visar samma information kompletterad med campusspecifikt material och platsspecifikt material för olika byggnader.
 • Den person som publicerar material är också ansvarig för produktion av materialet och ansvarar för att rätt mallar används och gällande grafisk profil följs.
 • Avsändaren på skärmarna ska vara LiU. Vi måste kunna påverka och stå bakom den information som visas.
 • Information bör inte ligga ute längre än ett par veckor. Risken finns annars att skärmarna känns ouppdaterade.

 

Information som inte kan beredas plats

 • Ingen reklam för andra företag.
 • Enskilda studenter eller studentorganisationer kan inte använda skärmarna. Undantaget är stora händelser som påverkar många, till exempel arbetsmarknadsdagar och mässor. KOM måste då godkänna materialet.
 • Profilskapande innehåll för enskilda verksamheter eller avdelningar.
 • Egenproducerat material, till exempel filmer eller bilder från studentorganisationer.
 • Film som kräver ljud och/eller är längre än tio sekunder kan inte publiceras på skärmarna.
 • Varje bild visas i tio sekunder. Mallarna är anpassade efter så mycket text man hinner läsa på den tiden. Långa texter eller dokument kan därför inte publiceras på skärmarna. Hänvisa istället till mer information på webben.
 • Text som kan uppfattas kränkande mot enskild person eller grupp eller som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 

 

Kontakt

Peter Modin, formgivning
peter.modin@liu.se
013-285887

Elisabet Wahrby, innehåll
elisabet.wahrby@liu.se
013-281641

 

Instruktion

Manual för publicering på skärmarna (pdf) Uppdaterad 200818

 


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-18