Göm menyn

Upphovsrätt

Upphovsrätt

LiU har beslutat om allmänna råd om universitetets nyttjanderätt till upphovsrättsligt skyddat material.

Upphovsrätt vid LiU - en vägledning. Vägledningen är under revidering.

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Kopieringsavtal

Mellan universiteten- och högskolorna i Sverige och en paraplyorganisation som representerar upphovsrättsinnehavare (Bonus Copyright Access) har ett centralt avtal tecknats, som ger lärare och studenter rätt att i större utsträckning än vanligt kopiera ur utgivna verk. Sedan 2014 har avtalet utvidgats och omfattar även digital hantering (du kan läsa en utförligare information om förändringen här). På Bonus hemsida finns mer utförligt informationsmaterial och en FAQ.

Avtalet med Bonus

Bibliotekets avtal

Information om upphovsrätt och avtalsvillkor på det material som finns i bibliotekets nätverk

Short information on copyright and Conditions of contract in the LiU Library network

Övrigt om upphovsrätt vid LiU

Viktig information till studenter om regler för när man kopierar och skriver ut

Information om plagiering och upphovsrätt som biblioteket tagit fram


Sidansvarig: martin.putsen@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-08-28