Göm menyn

Mallbibliotek

Här finns avtalsmallar för några av de vanligare situationerna vid universitetet samlade. Mallarna bör användas med sunt förnuft och måste anpassas till situationen för att så bra som möjligt återspegla avsikten med överenskommelsen.

Övergripande dokument om avtal vid Linköpings universitet

Uppdragsforskning (fullt finansierat av uppdragsgivaren)

Forskningsprojekt som LiU utför på uppdrag av någon och som helt finansieras av denne brukar vi kalla uppdragsforskning. Om de medel LiU får ges relativt förbehållslöst kan det vara bidragsforskning. Mer information om skillnaden mellan uppdrag och bidrag finns under "Avtal" i den vänstra menyn. De villkor som finns i uppdragsavtalsmallarna är inte rimliga för bidragsforskning, uppdragsmallar ska därför inte användas vid bidragsforskning.

Kommentar till mallen för uppdragsforskning

Tio punkter att tänka på inför forskning på uppdrag av annan statlig myndighet

Mall för uppdragsforskning (svenska)

Mall för uppdragsforskning (engelska)

Mall för forskningsuppdrag från annan svensk myndighet

Forskningssamarbete och bidrag 

Forskning som genomförs gemensamt av flera parter och där del av finansieringen kommer från statlig myndighet eller från bidrag och resterande del från företag brukar ofta kallas samverkansforskning eller samarbetsforskning. 

För forskning tillsammans med eller på uppdrag av andra myndigheter gäller delvis andra förutsättningar. Deras intressen är inte heller desamma som företags. Det är därför rimligt med andra villkor. Särskilda avtalsmallar har därför tagits fram för de situationerna. Vi har också tagit fram en tiopunktslista som förklarar de grundläggande förutsättningarna för forskningsfinansieringsavtal med annan myndighet. Den kan med fördel skickas till den andra parten i de fall deras insikt om vår verksamhet är begränsad. 

Mall för forskningssamarbete (svenska)

Mall för forskningssamarbete (engelska)

Mall för forskningsbidrag från annan svensk myndighet

Mall för forskningssamarbete med annan svensk myndighet

Mall för transferering till annan svensk myndighet (extern finansiär) 

Uppdragsutbildning

Avtal om uppdragsutbildning skrivs av Uppdragsutbildningsenheten, om omfattningen av utbildningen överstiger en halv dag. För utbildningar av mindre omfattning kan institutionen skriva avtal själva (avtalsmall finns hos LiU Uppdragsutbildning). 

Riktlinjer för uppdragsutbildning vid Linköpings universitet

Doktorandavtal

Mall för doktorandavtal (svenska)

Examensarbete

Information angående avtalsvillkor mm vid examensarbete hos privata företag

Checklista rörande examensarbete

Sekretessavtal

Information om sekretessåtaganden

Mallar för sekretessavtal rörande (svenska): 

Examensarbete

Närvaro i universitetsmiljö 

Projektredovisning

Samverkan

Slutet seminarium

Tidsbegränsad insyn

Uppdrag

Ömsesidigt utbyte

Mallar för sekretessavtal rörande (engelska): 

Möten och kunskapsöverföring

Närvaro i universitetsmiljön (t.ex. konsulter)

Personuppgiftsbiträdesavtal

Mall för personuppgiftsbiträdesavtal (svenska)

Mall för personuppgiftsbiträdesavtal (engelska)

Offentlig resurssamordning

Mall för när LiU använder Region Östergötlands/landstings/kommuns resurser

Mall för när Region Östergötland/landsting/kommun använder LiUs resurser

Mall för när LiU använder annan statlig myndighets resurser

Styrdokument

Styrande beslut som ska publiceras i universitetets regelsamling ska skickas till regelsamling@uf.liu.se för godkännande innan de beslutas.

Mall för styrdokument

Mall för beslut om styrdokument

Mall för föreskrifter


Sidansvarig: martin.putsen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-27