Göm menyn

Mallbibliotek

Här finns avtalsmallar för några av de vanligare situationerna vid universitetet samlade. Mallarna bör användas med sunt förnuft och måste anpassas till situationen för att så bra som möjligt återspegla avsikten med överenskommelsen. I mallbiblioteket finns även mallar för remissvar, styrdokument och överklagandehänvisningar.

Övergripande dokument om avtal vid Linköpings universitet

Uppdragsforskning (fullt finansierat av uppdragsgivaren)

Forskningsprojekt som LiU utför på uppdrag av någon och som helt finansieras av denne brukar vi kalla uppdragsforskning. Om de medel LiU får ges relativt förbehållslöst kan det istället handla om bidragsforskning. Mer information om skillnaden mellan uppdrag och bidrag finns under "Avtal" i den vänstra menyn. Olika avtalsmallar ska användas för dessa situationer.

Vi har tagit fram en tiopunktslista som förklarar de grundläggande förutsättningarna för forskningsfinansieringsavtal med annan myndighet. Den kan med fördel skickas till den andra parten i de fall deras insikt om vår verksamhet är begränsad. 

Tio punkter att tänka på inför forskning på uppdrag av annan statlig myndighet

Mall för uppdragsforskning (svenska)

Mall för uppdragsforskning (engelska)

Mall för forskningsuppdrag från annan svensk myndighet

Forskningssamarbete 

Forskning som genomförs gemensamt av flera parter och där del av finansieringen kommer från bidrag och resterande del från företag brukar ofta kallas samverkansforskning eller samarbetsforskning. 

För forskning tillsammans med andra myndigheter gäller delvis andra förutsättningar. Myndigheters intressen är inte heller desamma som företagens och det är därför rimligt med andra villkor. Eftersom svenska lärosäten generellt sett har samma intressen och liknande förutsättningar som LiU finns det en något förenklad mall som kan användas när samtliga parter är svenska lärosäten. 

Mall för forskningssamarbete (svenska)

Mall för forskningssamarbete (engelska)

Mall för forskningssamarbete med annan svensk myndighet

Mall för forskningssamarbete med annat svenskt lärosäte (med eller utan transferering av bidragsmedel)

Bidrag

Mallen för bidrag används då LiU erhåller medel direkt från en svensk bidragsgivare. Bidragsgivaren är inte delaktig i projektet. En extern part som transfererar vidare medel till LiU som denne erhållit av extern aktör, är inte en bidragsgivare utan en samarbetspartner (använd mall ovan). 

Mall för forskningsbidrag

Forskarförbindelse

Detta dokument kan användas istället för att medverkande forskare kontrasignerar avtalet. Ibland är det även ett krav från motparten att teckna en sådan separat förbindelse. 

Mall för forskarförbindelse (svenska med engelsk översättning)

Uppdragsutbildning

Avtal om uppdragsutbildning skrivs av Uppdragsutbildningsenheten om omfattningen av utbildningen överstiger en halv dag. För utbildningar av mindre omfattning kan institutionen skriva avtal själva (avtalsmall finns hos LiU Uppdragsutbildning). 

Riktlinjer för uppdragsutbildning vid Linköpings universitet

Externfinansiering av doktorand/forskarstuderande

Mallen används för externfinansierade forskarstuderande, även kallade industridoktorander.

Mall för externfinansierad forskarstuderande (svenska)

Mall för externfinansierad forskarstuderande (engelska)

Examensarbete

Eftersom Juristenheten har väldigt begränsade möjligheter att hjälpa till med enskilda avtal om examensarbete finns nedan information som man bör läsa innan den typ av avtal skrivs på.

Information angående avtalsvillkor mm vid examensarbete hos privata företag

Checklista rörande examensarbete

Sekretessavtal

Information om sekretessmallar och sekretessåtaganden

Checklista sekretessavtal

Mallar för sekretessavtal rörande (svenska): 

Examensarbete

Samverkan och uppdrag

Bevis om mottagande av information om sekretess (för konsulter, praktikanter, opponenter m.fl. som deltar i LiU:s verksamhet)

 

Mallar för sekretessavtal-NDA rörande (engelska): 

Research collaboration

Confirmation of receipt of information on confidentiality (for consultants, trainees, opponents etc. who are taking part in LiU´s operations)

Personuppgiftsbiträdesavtal

Mallen används främst som bilaga till annat avtal.

Mall för personuppgiftsbiträdesavtal (svenska)

Mall för personuppgiftsbiträdesavtal (engelska)

Uthyrning av utrustning till extern part

Avtal om uthyrning av utrustning hanteras i första hand av Campusutvecklingsenheten. Om avtalet i första hand rör ett forskningssamarbete så ska man istället utgå från en sådan avtalsmall och plocka in villkor rörande uthyrningen där.

Hyresavtal utrustning i LiUs lokal

Hyresavtal utrustning EJ i LiUs lokal

Bilaga 2 Uthyrning

Köp mellan LiU och region, kommun eller myndighet (inkl. offentlig resurssamordning)

När LiU köper en tjänst kan upphandlingsreglerna behöva beaktas och inköpshandläggare eller Upphandlingsenheten behöva kontaktas. När LiU säljer en tjänst till annan myndighet, region eller kommun görs det ofta i form av offentlig resurssamordning.

Mall för när LiU använder Region Östergötlands/annan regions/kommuns resurser

Mall för när Region Östergötland/annan region/kommun använder LiU:s resurser 

Mall för när LiU använder annan statlig myndighets resurser

Mall för när annan statlig myndighet använder LiU:s resurser

Material transfer agreement - MTA

Vi har i dagsläget ingen mall för MTA. Det vanligaste scenariot är att LiU erhåller material från en extern aktör och att denna aktör begär att deras MTA ska signeras. Vissa villkor, inte minst avseende äganderätt, behöver särskilt noteras eller till och med justeras. 

Checklista MTA

Remissvar

Mall för remissvar

Styrdokument

Styrande beslut som ska publiceras i universitetets regelsamling ska skickas till regelsamling@uf.liu.se för godkännande innan de beslutas.

Mall för styrdokument

Mall för beslut om styrdokument

Mall för föreskrifter

Överklagandehänvisningar

Överklagande till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) - svenska

Överklagande till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) - engelska

Överklagande till förvaltningsrätten - svenska

Överklagande till förvaltningsrätten - engelska

 


Sidansvarig: martin.putsen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-08-24