Göm menyn

Begränsad åtkomst till system/tjänster / Limited access to systems/services

I samband med upptäckt sårbarhet har åtkomst till system begränsats i förebyggande syfte tills eventuell sårbarhet är utredd eller åtgärdad.

Detta medför att vissa system enbart kan bli tillgängliga från campus/via VPN eller är helt otillgängliga.

Läs mer på https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-it/SitePages/Kritisk-s%C3%A5rbarhet-Log4j.aspx

/IT-avdelningen

---

Due to discovered vulnerabilities, access to systems has been restricted for preventive measures until any vulnerabilities have been investigated or remedied.

This means that some systems can only be accessed from campus / via VPN or are completely inaccessible.

Read more at https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-it/SitePages/Kritisk-s%C3%A5rbarhet-Log4j.aspx

/The IT Division


2021-12-13Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-04-26