Göm menyn

Systemunderhåll Oracle - Oraclepatch i januari / System maintenance Oracle - Oraclepatch in January

Om en månad, ungefär, är det dags att patcha Oracle igen. Notera att detta tillfälle endast påverkar instansen DGPROD i Oraclehotellet (DGPROD och DGTAL).

2020-01-15 Tillfälle 1 - DGPROD
===============================
Tid: 08:00-10:00
Detta kommer vara ett driftstopp och påverkar:
Agresso Open, Anonyma tentor rättningprotokoll (endast de delar som läser från LiU-kort), CVMall, EU Grants, HR Plus Open, Horizon, Kursutvärderingssystemet KURT, LiU-kortet (påverkar även i varierande grad system som läser från LiU-kort som Biblioteket, Integra, LIO, Sektionskoll, Studentkoll, Baljan m fl), NovaResurs, Polopoly, Shibboleth, StipendieDB, Studentwebbens anslagstavla.

Tid: Förmiddag (preliminärt): Oradev
Detta kommer vara ett driftstopp och berör utvecklingsdatabaserna i instanserna DEVISO1 och DEVISO2.

Närmaste tillfällen efter detta är:

2020-04-15
2020-07-15
2020-10-21

/IT-avdelningen

---

In a month it's time to patch Oracle again. Note that this opportunity only affects the instance DGPROD in the Oracle Hotel (DGPROD and DGTAL).

2020-01-15 Case 1 - DGPROD
===============================
Time: 08: 00-10: 00
This will be a downtime and will affect:
Agresso Open, Anonymous exams correction protocol (only those parts that read from LiU card), CVMall, EU Grants, HR Plus Open, Horizon, Course evaluation system KURT, LiU card (also to varying degrees affect systems that read from LiU card as the Library , Integra, LIO, Sectional collections, Student collections, Baljan and others), NovaResurs, Polopoly, Shibboleth, ScholarshipDB, Student webpage's bulletin board.

Time: Morning (preliminary): Oradev
This will be a downtime and will affect the development databases in the DEVISO1 and DEVISO2 instances.

The closest occasions after this are:

2020-04-15
2020-07-15
2020-10-21

/The IT Division


2019-12-16
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-16