Göm menyn

Förändring av e-postlistor till studenter / Changes in e-mail lists to students

För att ge en bättre och mer enhetlig hantering av e-postlistor för kurs- och programtillfällen kommer de från och med VT2019 baseras på samma grupper som används i Lisam för kursrummen.

 

Det innebär till exempel att:

 • Det är samma studenter som får e-postutskicken som kommer in i kurs- och programrummet.
  Det gäller såväl registrerade studenter som manuellt tillagda.
 • Möjligheten ges att nå nya studentgrupper, såsom antagna studenter.
 • Möjligheten ges att skicka e-post till lärarna för kurs- och programtillfället.
  OBS! Det gäller endast de lärare som lagts till i lärargruppen för kurs- eller programtillfället.
 • E-postadressen baseras på kurs-/programtillfälleskoden och känns igen från Lisam.
  Utseendet på kurs-/programtillfälleskoden är: [kurskod]_[år][VT/HT]_[XY] där X, Y är en slumpmässig bokstav eller siffra. Dessa kan hittas i URL:en till kursrummet (https://liuonline.sharepoint.com/sites/738G26/738G26_2019VT_D4/Sidor/default.aspx)
 • E-postlistan kan sökas fram direkt i Outlook på datorn, i Lisam (via adressboken i webmailen) eller i telefonen.

 

Även om kurs- eller programtillfället inte har ett kursrum kommer e-postlistorna att finnas och fungera.

 

Exempel på e-postadresser för ett kurstillfälle:

Registrerade och manuellt tillagda studenter: 738G26_2019VT_D4@student.liu.se

Antagna studenter: 738G26_2019VT_D4-admitted@student.liu.se

Lärare: 738G26_2019VT_D4-teachers@student.liu.se

 

Så fort studenter har blivit registrerade i Ladok landar de i gruppen ’antagna studenter’ / ’admitted’.

För kommande termin har den registreringen just skett.

Så fort studenterna har registrerat sig på kursen flyttas de till gruppen ’registrerade och manuellt tillagda studenter’.

För kommande termin kommer det att ske från och med den 21 januari.

 

Alla befintliga listor för 2018VT och 2018HT kommer fortsätta att fungera med samma e-postadress som tidigare (och med samma medlemmar som tidigare) men de har även fått nya adresser enligt ovan.

Det går inte längre att lägga till sig själv till dessa listor.

 

/IT-avdelningen

---

To provide a better and more uniform management of email lists for course and program instances, the lists will from VT2019 be based on the same groups that are used in Lisam to handle the course rooms.

 

This means among other things that:

 • The students receiving mass-distributed emails are the same students as those who have access to the course or programme room.
  This is true for both registered students and manually added students.
 • It is now possible to reach new groups of students, such as admitted students.
 • It is now possible to send email to the teachers of the course or programme instance.
  NB! This applies only to teachers who have been added to the teacher group for that course or programme instance.
 • An email address is based upon the course or programme code, and follows the same naming as in Lisam.
  The format is: [coursecode]_[year][VT/HT]_[XY] where X, Y is a random letter or number. These can be found in the URL to the course room (https://liuonline.sharepoint.com/sites/738G26/738G26_2019VT_D4/Sidor/default.aspx)
 • The email list can be found directly in Outlook on your computer, in Lisam (in the adress book in the webmail), or in your phone.

 

Email lists will function as described above, even if the course or programme instance does not have a course room.

 

Examples of email addresses for a course instance:

Registered and manually added students: 738G26_2019VT_D4@student.liu.se

Admitted students: 738G26_2019VT_D4-admitted@student.liu.se

Teachers: 738G26_2019VT_D4-teachers@student.liu.se

 

As soon as students have been registered in Ladok, they will appear in the group ‘admitted’.

This registration has just occurred for the coming term.

As soon as the students register for the course, they will be moved to the group ‘registered and manually added students’.

This will be possible from 21 January for the coming term.

 

All the already existing lists for 2018VT and 2018HT will still work with the same email address as before (and with the same members), but the students on these lists have also received new email addresses.

It is no longer possible to add yourself to these lists.

 

/The IT-department


2019-01-08
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-02